Psychiatra to facet, który zadaje ci mnóstwo kosztownych pytań, jakie twoja żona zadaje ci za darmo
Samuel Beckett
4 grudnia 2020 :: Piątek :: Imieniny: Barbary i Piotra
Archiwum
 Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Łask na lata 2004 – 2012”
 RAPORT Z REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASK NA LATA 2004 – 2012” (projekt)
 24.06.2011r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenów położonych w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miasta i Gminy Łask
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK
 07.04.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14, a bocznicą kolejową
 Uchwała Nr XXVII/279/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ostrów pomiędzy drogami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 106/1, 106/2, 110 ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 Uchwała Nr XXVII/280/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ostrów pomiędzy drogami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 106/1, 106/2, 110
 Uchwała Nr XXVII/280/08 - ZAŁĄCZNIK NR 1
 Uchwała Nr XXVII/280/08 - ZAŁĄCZNIK NR 2
 Uchwała Nr XXVII/280/08 - ZAŁĄCZNIK NR 3
 05.05.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpienieu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask
 05.05.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska , gmina Łask
 05.05.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask
 UCHWAŁA NR XXXIV/363/09 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR XXXIV/364/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową
 UCHWAŁA NR XXXIV/364/09 - zał Nr 1
 UCHWAŁA NR XXXIV/364/09 - zał Nr 2
 UCHWAŁA NR XXXIV/364/09 - zał Nr 3
 12.08.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask
 12.08.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Borszewice obejmującego działki 255, 256, 264, 248/2, 251/2, 253/2, 254/2, 263/2, 265/2, 266/2
 12.08.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask
 12.08.2009r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask
 10.02.2010r. - OBWIESCZENIE o rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą
 07.07.2010r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 Uchwała Nr L/526/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 Uchwała Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą (Dz. U. W. Ł. Nr 346, poz. 3059 z dnia 4 grudnia 2010 r.)
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.
 Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie.
 Obwieszczenie dotyczące podjętej uchwały Nr L/527/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14, a bocznicą kolejową.
 24.06.2011r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenów położonych w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka
 24.06.2011r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka, gmina Łask
 24.06.2011r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie
 OBWIESZCZENIE Burmistrza Łasku dotyczące „Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13”
 OBWIESZCZENIE Burmistrza Łasku dotyczące „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową w zakresie oznaczenia 1PU”
 „OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14 a bocznicą kolejową w zakresie działek nr ewid. 445, 446, 448, obręb 15, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
  Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie Burmistrza Łasku zgodne z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dotyczące podjęcia w dniu 22 lutego 2012 r. przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXII/192/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14 a bocznicą kolejową
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą, w zakresie działki nr ewid. 143, obręb 5
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2, Nr 3, Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 ZMIANA STUDIUM I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK - tekst ujednolicony
 Kierunki planowania przestrzennego – etap wyłożenia do publicznego wglądu [mapa]
 Uwarunkowania rozwoju – etap wyłożenia do publicznego wglądu [mapa]
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Uchwały Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mista i gminy Łask
 Uchwały Nr XXIX/284/12 - załącznik Nr 1
 Uchwały Nr XXIX/284/12 - załącznik Nr 2
 Uchwały Nr XXIX/284/12 - załącznik Nr 3
 Uchwały Nr XXIX/284/12 - załącznik Nr 4
 26.10.2012 r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 26.10.2012 r. - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask – teren Śródmieścia - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 26.10.2012r. - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask – teren Śródmieścia - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 26.10.2012r. - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU dotyczące uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Uchwała Nr XXXIII/327/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
  Uchwała Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszru położonego w miejscowości Kolumna, fragment obrębu 3
 08.02.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3
 15.02.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Aleksandrówek
 15.02.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask
 15.02.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask
 Uchwała Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku
 15.03.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXXV/343/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask – teren Śródmieścia
 19.04.2013 r. Obwieszczenie Burmistrza Łasku informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXXVI/361/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
 31.05.2013r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Anielin, gmina Łask
 28.06.2013r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 28.06.2013r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 28.06.2013r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
 28.06.2013r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową, fragment obrębu 15
 05.07.2013r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXXVIII/388/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka
 27.09.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową w zakresie działek nr ewid. 445, 446, 448, obręb 15 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 08.11.2013r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 08.11.2013r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, w zakresie złoża kruszywa naturalnego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 22.11.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XLIII/425/13 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową”
 29.11.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 29.11.2013r. - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą, w zakresie działki nr ewid. 142, obręb 5
 24.01.2014r. - Uchwała Nr XLVII/459/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową (Dz. U. W. Ł. poz. 283 z dnia 22 stycznia 2014 r.)
 31.01.2014r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku informujące o podjęciu prze Radę Miejską uchwały nr XLVII/459/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14 a bocznicą kolejową
 21.02.2014r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask
 21.03.2014r. - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 18.04.2014r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice, gmina Łask
 18.04.2014r. - OBWIESZCZENIE informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku z dniu 12 lutego 2014 r. uchwały Nr L/481/14 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR L/481/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK - KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK - UWARUNKOWANIA ROZWOJU
 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK - TEKST UJEDNOLICONY
 Uchwała Nr LII/504/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek
 Plan - Mapa
 09.05.2014r. - Obwieszczenie informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LII/504/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek (teren złoża kruszywa naturalnego)
 13.05.2014r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19 – obszar w kwartale ulic: 1 Maja, Narutowicza, Prusa, Mickiewicza
 13.05.2014r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 – obszar w kwartale ulic: 9 Maja, Polnej, Południowej, Pułaskiego, Narutowicza
 11.07.2014r. Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask
 16.07.2014r.Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 14.08.2014r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice
 14.08.2014r.- Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą
 19.09.2014r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20
 19.09.2014r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Okup Wielki
 26.09.2014 r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 14, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Uchwała Nr LVIII/562/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek (D. U. W. Ł. poz. 3477 z dnia 6 października 2014 r
 17.10.2014 r. Obwieszczenie informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LVIII/562/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek
 UCHWAŁA NR LXI/580/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 22 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice
 UCHWAŁA NR LXI/580/14 - załącznik
 5.12.2014r. - Obwieszczenie informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LXI/580/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice
 UCHWAŁA NR LXI/581/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
 19.12.2014r. - Obwieszczenie informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr LXI/581/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą
 02.03.2015r. - Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Dz. U. W. Ł. poz. 663 z dnia 26 lutego 2015 r.)
 10.04.2015r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 5
 19.06.2015 r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 07.08.2015 r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 23.10.2015 r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9-go Maja, Południowej, Polnej)
 4.04.2016r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku
 4.04.2016r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska gm. Łask
 4.04.2016r. - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
 4.04.2016r. - OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.)