Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Uchwały Rady
 UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku.
 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku.
 UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Łask
 Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.
 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/85/2015 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku.
 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.
 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu
 Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
 UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/592/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029
 UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029
 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 UCHWAŁA NR IV/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR IV/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR IV/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”
 UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku
 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2019
 UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2019
 UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2019
 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2019 rok"
 UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r.
 UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 UCHWAŁA NR IV/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łask na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
 UCHWAŁA NR IV/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku
 UCHWAŁA NR IV/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
 UCHWAŁA NR IV/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR IV/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR IV/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR IV/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 UCHWAŁA NR IV/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR IV/37/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029
 UCHWAŁA NR IV/38/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018
 UCHWAŁA NR IV/39/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
 UCHWAŁA NR IV/40/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
 UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu
 UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask
 UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)
 UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wykupu nieruchomości
 UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Wrzeszczewice Skrejnia
 UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2019 rok
 UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2019 r.
 UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2019 rok
 UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask
 UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2018
 UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
 UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask
 UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2
 UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20
 UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Mauryca i Teodory, gmina Łask
 UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask
 UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19
 UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrów, gm. Łask
 UCHWAŁA NR VIII/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR VIII/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łask w 2019 roku”
 UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Łasku będącej własnością osoby fizycznej
 UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego
 UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwały Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania i Nr XXI/235/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania
 UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania
 UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
 UCHWAŁA NR VIII/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
 UCHWAŁA NR VIII/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR VIII/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR VIII/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy najmu
 UCHWAŁA NR VIII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łas
 UCHWAŁA NR VIII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku
 UCHWAŁA NR VIII/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie miasta ,, Las Kolumna" oraz zachowanie jego urbanistycznego układu ,,miasta - ogrodu" i wypoczykowego charakteru
 UCHWAŁA NR VIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy schroniska dla zwierząt w miejscowości Rembów
 UCHWAŁA NR VIII/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usytuowania wiaty na przystanku autobusowym ZKM przy dworcu PKP w Kolumnie
 UCHWAŁA NR VIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku o przywrócenie w placówce kuchni oraz rozwiązanie problemu niewystarczającej ilości miejsc parkingowych przy placówce
 UCHWAŁA NR VIII/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Łasku
 UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2018 rok
 UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 UCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.
 UCHWAŁA NR IX/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.
 UCHWAŁA NR IX/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018
 UCHWAŁA NR IX/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2018
 UCHWAŁA NR IX/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2018
 UCHWAŁA NR IX/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok
 UCHWAŁA NR IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR IX/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR IX/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody
 UCHWAŁA NR IX/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku”
 UCHWAŁA NR IX/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Dobry Start w Przyszłość- wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna
 UCHWAŁA NR IX/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego
 UCHWAŁA NR IX/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR IX/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask"
 UCHWAŁA NR IX/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR X/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
 UCHWAŁA NR X/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask
 UCHWAŁA NR X/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
 UCHWAŁA NR X/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
 UCHWAŁA NR XI/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask"
 UCHWAŁA NR XI/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR XI/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR XI/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów
 UCHWAŁA NR XI/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku
 UCHWAŁA NR XI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
 UCHWAŁA NR XI/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask
 UCHWAŁA NR XI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19
 UCHWAŁA NR XI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku
 UCHWAŁA NR XI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku
 UCHWAŁA NR XI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu
 UCHWAŁA NR XI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XI/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wykupu nieruchomości
 UCHWAŁA NR XI/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR XI/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR XI/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XI/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XI/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego
 UCHWAŁA NR XI/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego
 UCHWAŁA NR XI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU” w ramach instrumentu "Łącząc Europę"
 UCHWAŁA NR XI/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR XI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
 UCHWAŁA NR XI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników
 UCHWAŁA NR XI/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2019 r.
 UCHWAŁA NR XI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR XI/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwały: Nr II/7/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku i Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR XII/137/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR XII/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR XII/139/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących obniżenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika
 UCHWAŁA NR XIII/140/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR XIII/142/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk
 UCHWAŁA NR XIII/143/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 UCHWAŁA NR XIII/144/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i miasta Łask na lata 2019- 2022
 UCHWAŁA NR XIII/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczaltowanego dodatku energetycznego
 UCHWAŁA NR XIII/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości
 UCHWAŁA NR XIII/147/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku
 UCHWAŁA NR XIII/148/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwnie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR XIII/149/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
 UCHWAŁA NR XIV/150/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR XIV/151/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR XIV/152/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XIV/153/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Łask
 UCHWAŁA NR XIV/154/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask
 UCHWAŁA NR XIV/155/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 UCHWAŁA NR XIV/156/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk
 UCHWAŁA NR XIV/157/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom, placom, parkom i innym obiektom na terenie gminy Łask
 UCHWAŁA NR XIV/158/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask
 UCHWAŁA NR XIV/159/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem
 UCHWAŁA NR XIV/160/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem
 UCHWAŁA NR XIV/161/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem
 UCHWAŁA NR XIV/162/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XIV/163/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XIV/164/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR XIV/165/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krzucz o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020
 UCHWAŁA NR XIV/166/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020
 UCHWAŁA NR XIV/167/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwały: Nr II/7/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku i Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR XV/168/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR XV/169/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
 UCHWAŁA NR XV/170/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
 UCHWAŁA NR XVI/171/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomośc
 UCHWAŁA NR XVII/172/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029
 UCHWAŁA NR XVII/173/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 UCHWAŁA NR XVII/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XVII/175/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XVII/176/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
 UCHWAŁA NR XVII/177/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnika"
 UCHWAŁA NR XVII/178/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2020
 UCHWAŁA NR XVII/179/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2020
 UCHWAŁA NR XVII/180/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2020 ro
 UCHWAŁA NR XVII/181/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2020
 UCHWAŁA NR XVII/182/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020
 UCHWAŁA NR XVII/183/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2020 rok"
 UCHWAŁA NR XVII/184/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
 UCHWAŁA NR XVII/185/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 UCHWAŁA NR XVII/186/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 UCHWAŁA NR XVII/187/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych
 UCHWAŁA NR XVII/188/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 UCHWAŁA NR XVII/189/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask
 UCHWAŁA NR XVII/190/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łask do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
 UCHWAŁA NR XVII/191/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 UCHWAŁA NR XVII/192/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XVII/193/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz nabycie własności naniesień budowlanych
 UCHWAŁA NR XVII/194/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca Statut Gminy Łask
 UCHWAŁA NR XVIII/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XVIII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XVIII/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask - Teodory"
 UCHWAŁA NR XVIII/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym
 UCHWAŁA NR XVIII/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminym w Łasku
 UCHWAŁA NR XVIII/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask
 UCHWAŁA NR XVIII/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask
 UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask
 UCHWAŁA NR XVIII/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
 UCHWAŁA NR XVIII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2020 roku”
 UCHWAŁA NR XVIII/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego
 UCHWAŁA NR XVIII/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XVIII/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wykupu nieruchomości
 UCHWAŁA NR XVIII/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XVIII/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask
 UCHWAŁA NR XVIII/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/211/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/216/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XVIII/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwnie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR XVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku
 UCHWAŁA NR XVIII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2020 rok
 UCHWAŁA NR XVIII/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r.
 UCHWAŁA NR XIX/221/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XIX/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XIX/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 UCHWAŁA NR XIX/224/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. uchylająca uchwałę Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
 UCHWAŁA NR XIX/225/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego
 UCHWAŁA NR XX/226/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XX/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XX/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
 UCHWAŁA NR XX/229/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku
 UCHWAŁA NR XX/230/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XX/231/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XX/232/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bałuczu
 UCHWAŁA NR XX/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028
 UCHWAŁA NR XX/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XX/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową
 UCHWAŁA NR XX/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13
 UCHWAŁA NR XX/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia udziału w nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 UCHWAŁA NR XX/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego
 UCHWAŁA NR XX/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
 UCHWAŁA NR XX/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XX/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XX/242/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XX/243/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2019
 UCHWAŁA NR XX/244/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2019
 UCHWAŁA NR XX/245/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022
 UCHWAŁA NR XX/246/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwnie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask
 UCHWAŁA NR XXI/247/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XXI/248/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XXI/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask - Teodory"
 UCHWAŁA NR XXI/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask
 UCHWAŁA NR XXI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask
 UCHWAŁA NR XXI/252/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask
 UCHWAŁA NR XXI/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronowice, gm. Łask
 UCHWAŁA NR XXI/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 UCHWAŁA NR XXI/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask
 UCHWAŁA NR XXI/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 UCHWAŁA NR XXI/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
 UCHWAŁA NR XXI/258/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.
 UCHWAŁA NR XXI/259/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.
 UCHWAŁA NR XXI/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019
 UCHWAŁA NR XXI/261/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok
 UCHWAŁA NR XXI/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2019
 UCHWAŁA NR XXI/263/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 UCHWAŁA NR XXI/264/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask
 UCHWAŁA NR XXI/265/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu
 UCHWAŁA NR XXI/266/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask
 UCHWAŁA NR XXI/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
 UCHWAŁA NR XXI/268/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
 UCHWAŁA NR XXI/269/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 UCHWAŁA NR XXI/270/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 UCHWAŁA NR XXI/271/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 UCHWAŁA NR XXI/272/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XXII/273/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania
 UCHWAŁA NR XXII/274/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2019 rok
 UCHWAŁA NR XXII/275/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 UCHWAŁA NR XXII/276/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XXII/277/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XXII/278/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 UCHWAŁA NR XXII/279/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 UCHWAŁA NR XXII/280/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 UCHWAŁA NR XXII/281/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 UCHWAŁA NR XXII/282/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada
 UCHWAŁA NR XXII/283/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 UCHWAŁA NR XXII/284/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 UCHWAŁA NR XXII/285/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku
 UCHWAŁA NR XXII/286/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2020 r
 UCHWAŁA NR XXII/287/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Kanarkowej we Wronowicach
 UCHWAŁA NR XXII/288/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie petycji złożonej przez rodziców uczniów dotychczasowych VII klas w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie
 UCHWAŁA NR XXII/289/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2020/2021
 UCHWAŁA NR XXIII/290/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 UCHWAŁA NR XXIII/291/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 UCHWAŁA NR XXIII/292/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania