Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Budżet Gminy Łask na rok 2007
  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2007 (po autopoprawkach)
 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2007
 Uchwała Nr I/81/08 Sakładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn 10 lipca 2008 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu Gminy Łask 2007 rok.
 Uchwała Nr I/38/07 Sakładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn 12.03.2007 r.
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Łask.
 Uchwała Nr I/6/07 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn 9.01.2007 r.
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Łask na 2007 rok.
 Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7.02.2007 r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Łask na rok 2007.
 Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy Łask na rok 2007.
 Załącznik nr 2
Wydatki budżetu gminy Łask na rok 2007.
 Załącznik nr 3
Plan finansowy dla zadań zlecownych gminie w roku 2007.
 Załącznik nr 4
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Załącznik nr 5
Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania.
 Załącznik nr 6
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2015.
 Załącznik nr 7
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
 Załącznik nr 8
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetwych i gospodarstwa pomocniczego na rok 2007.
 Załącznik nr 9
Plan przychodów i wydatków Miejsko – Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
 Załącznik nr 10
Wkaz dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku.
 Załącznik nr 11
Wykaz dotacji z budżetu gminy Łask dla samorządowych jednostek kultury na rok 2007.
 Załącznik nr 12
Wykaz dotacji celowych z budżetu gminy Łask na 2007 roku na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
 Załącznik nr 13
Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy Łask na rok 2007.
 Załącznik nr 14
Przychody i rozchody budżetu gminy Łask.
 Załącznik nr 15
Prognoza długu na 2007 rok.
 Załącznik nr 16
Część opisowa Budżetu Gminy Łask na rok 2007.

 Informacje o Stanie Mienia Komunalnego wg stanu na dzień 15 listopada 2006 roku.
 Wykaz osób, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2006 rok.
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie / jesnostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007.
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie / jesnostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007.
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007.
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007.
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIZAŃ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007