Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
24 września 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Gerarda i Teodora
Budżet Gminy Łask na rok 2008
 Projekt Budżetu Gminy Łask na rok 2008
 Uchwała Nr I/210/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn 3.12.2007 r.
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu punblicznego gminy Łask.
 Uchwała Nr I/211/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn 3.12.2007 r.
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy Łask na 2008 rok.
 Uchwała Nr I/142/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2008 r..
 Uchwała Nr I/46/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn 18.04.2008r.
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku za wykonanie budżetu roku 2007
 Uchwała Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Łasku z dn 19.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łask na rok 2008 r.
 Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy Łask na rok 2008.
 Załącznik nr 2
Wydatki budżetu gminy Łask na rok 2008.
 Załącznik nr 3
Plan finansowy dla zadań zleconych gminie w 2008 roku.
 Załącznik nr 4
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Załącznik nr 5
Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania.
 Załącznik nr 6
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2015.
 Załącznik nr 7
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego na rok 2008.
 Załącznik nr 8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wondnej na rok 2008.
 Załącznik nr 9
Wykaz dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2008 roku.
 Załącznik nr 10
Wykaz dotacji z budżetu gminy Łask dla samorządowych jednostek kultury na rok 2008.
 Załącznik nr 11
Wykaz dotacji celowych z budżetu gminy Łask na 2008 rok na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
 Załącznik nr 12
Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy Łask na rok 2008.
 Załącznik nr 13
Przychody i rozchody budżetu gminy Łask na rok 2008.
 Załącznik nr 14
Prognoza długu na rok 2008.
 Załącznik nr 15
Część opisowa do budżetu gminy Łask na rok 2008.

 Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 15.11.2007 r.
 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łask za rok 2007
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 roku
 Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 roku
 Rb-N KWARTALNE SPRTAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Rb-28s - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 roku
 Rb-PDP PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
 RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
 R-BN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW za okres od początku roku do 30 czerwca 2008 r.
 RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE, DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
 RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
 RB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.
 Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Łask za I półrocze 2008 roku oraz z wykonania planów finansowych Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Łaskiego Domu Kultury oraz gminnej Biblioteki Publicznej w Łasku.
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZADNIA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Rb-Z KAWRTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI PORĘCZEŃ
 Rb-27S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE
 Rb-28S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Uchwała Nr I/105/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 września 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2008 roku
 RB-27s SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 RB-28s SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Rb-N SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Rb-NDS - SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Rb-PDP SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Rb-UN SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI za okred od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Rb-UZ SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Rb-Z SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.
 Uchwała Nr I/36/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2008 rok
 Uchwała Nr I/37/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku za wykonanie budżetu 2008 roku
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2008
 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY ŁASK NA ROK 2008 >>>