Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
24 września 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Gerarda i Teodora
Budżet Gminy Łask na rok 2009
 ZAŚWIADCZENIE o numrze identyfikacyjnym REGON GMINA ŁASK
 DECYZJA W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ - GMINA ŁASK
 ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON - URZĄD MIEJSKI W ŁASKU
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK
 Projekt budżetu Gminy Łask na rok 2009
 Budżet Gminy Łask na rok 2009
  ZAŚWIADCZENIE o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 Uchwała Nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łasku za rok 2008
 Uchwała Nr XXVII/272/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
 Uchwała Nr I/157/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w ŁOdzi z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Łask
 Uchwała Nr I/158/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Łask na 2009 rok
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI PORĘCZEŃ
 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE
 Rb-28S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-27S MIEISIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
 Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
 Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
 Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
 Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
 Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
 Uchwała Nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łask
 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku
 Rb-28S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI PORĘCZEŃ za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku
 Rb-27S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku
 Uchwała Nr I/140/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 listopada 2009 roku.
 Uchwała Nr I/117/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2009r.
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2009 roku oraz wykonania planów finansowych Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Łaskiego Domu Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łasku
 Rb-ST roczne sprawozdanmie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
 Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009
 Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ zbiorczo w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdnaie zerowe
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
 Rb-N KWARTLANE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
 Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄŻAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWRANCJI PORĘCZEŃ
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
 Rb-27S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-28S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-27S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZBIORCZO
 Rb-28S MIESIĘCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZBIORCZO
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2009