Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Budżet Gminy Łask na rok 2010
 Budżet Gminy Łask na rok 2010 - część opisowa budżetu
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2010
 ZAŁĄCZNIK NR 1
 ZAŁĄCZNIK NR 2
 ZAŁĄCZNIK NR 3
 ZAŁĄCZNIK NR 4
 ZAŁĄCZNIK NR 5
 ZAŁĄCZNIK NR 6
 ZAŁĄCZNIK NR 7
 ZAŁĄCZNIK NR 8
 ZAŁĄCZNIK NR 9
 ZAŁĄCZNIK NR 10
 ZAŁĄCZNIK NR 11
 INFORMACJA o planowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w roku 2010
 INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
 ZAŁĄCZNIK
 PROGNOZA DŁUGU NA 2010 ROK
 Uchwała Nr I/149/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Łask
 Uchwała Nr I/150/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Łask na 2010 rok
 Uchwała Nr 1/28/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2009 r.
 Uchwała Nr 1/29/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku za wykonanie budżetu roku 2009.
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
 Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010.
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010
 Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 r.
 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku.
 Uchwała Nr XLV/463/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łasku za rok 2009
 Zaświdczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
 Uchwała Nr I/87/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dzni 18 czerwca 2010 roku
 Rb-NDS - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010
 Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 Rb-N - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Rb-27S - MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-28S - MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-NDS - KOREKTA
 Rb-27S - KOREKTA.pdf
 Uchwała Nr I/127/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 września 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask na I półrocze 2010 roku
 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2010 roku oraz wykonania planów finansowych Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask za I półrocze 20010 wg. źródeł pochodzenia
 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łask za I półrocze 2010 roku
 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2010 roku
 Przychody i rozchody budżetu Gmina Łask na rok 210
 Plan i wykonanie zadań zleconych
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2010 roku na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2010 rok
 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na I półrocze 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 Zestawienie wykonanych i planowanych dotacji udzialanych z budżetu Gminy Łask za I półrocze 2010 roku
 Wydatki inwestycyjne
 Samorządowe zakłady budżetowe Realizacja planów finansowych za I półrocze 2010 roku
 Część opisowa do wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2010 r.
 Procedura uchwalania budżetu
 Informacja ostanie zadłużenia Gminy Łask na dzień 30 czerwca 2010 roku
 Rb-NDS - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2010
 Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH
 Rb-27 S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-27S - zbiorczo
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYH PORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 Rb-Z - ZBIORCZO
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Rb-N - ZBIORCZO
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS
 Uchwała Nr I/155/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2010 roku
 Rb-PDP SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH NA KONIEC 2010 ROKU
 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2010
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
 Rb-UZ - ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
 Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORILANEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2010
 Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2010
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁASK ZA ROK 2010
 DOCHODY I WYDATKI WG DZIAŁÓW
 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask za 2010 rok wg. źródeł pochodzenia
 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask za rok 2010 wg. źródeł pochodzenia i grup
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok
 Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łask w 2010 roku
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetuw 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 Wydatki inwestycyjne za 2010 roku
 Część opisowa do wykonania planu dochodów i wydatków za 2010 rok
 Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2010 rok
 Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łask w 2010 roku
 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łask za 2010 rok
 Realizacja wydatków w 2010 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych
 Informacja o stanie zadłużenia Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2010 roku
 Samorządowe zakłady budżetowe Realizacja planów finansowych za 2010 rok