Jedyny sposób, jaki odkryłem, aby zdążyć na pociag, to spóźnić się na poprzedni
Gilbert Keith Chesterton
25 listopada 2020 :: Środa :: Imieniny: Erazma i Katarzyny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁaskuADRES: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

GODZINY OTWARCIA: 7.30-15.30

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:
Tamara Szymko, tel. 0(43) 675-21-97

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:
Beata Szukalska, tel. 0(43) 657-21-97

 


 

Zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Organizacją pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się Kierownik, do którego zadań należy:

 1. wydawanie decyzji o przyznawaniu lub odmowie świadczeń z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 2. wystawianie tytułów egzekucyjnych,
 3. nadzorowanie prac podległych pracowników,
 4. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Pomocy dla Osób Chorych Psychicznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Izby Noclegowej, Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin,
 5. przedkładanie corocznie sprawozdania Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka oraz przedstawianie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 6. wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zleconych
  przez Burmistrza Łasku.

Zadania i kompetencje wyodrębnionych komórek organizacyjnych

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy :

 1. organizowanie i prowadzenie w ramach obowiązujących przepisów działań i akcji mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
  pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia, a w szczególności:
  a/ zapobieganie ubóstwu, zapewnianie warunków bytowych odpowiadających godności ludzkiej,
  b/ działanie w zakresie usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
  c/ zapobieganie samotności osób starszych i niepełnosprawnych, tworzenie warunków i stymulowanie kontaktów w ramach środowiska rodzinnego, sąsiedzkiego, organizowanie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania,
  d/ ochrona rodziny przed skutkami alkoholizmu i narkomanii,
  e/ ochrona rodzin skazanych,
  f/ organizowanie pomocy rodzinom wielodzietnym, dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez odtworzenie lub wzmocnienie ich funkcji, ze szczególnym
  zwróceniem uwagi na szanse rozwoju dzieci i młodzieży,
  g/ organizowanie działań na rzecz rodzin, w których występują konflikty i trudności w realizacji ról rodzicielskich poprzez prowadzenie doradztwa rodzinnego, terapii i mediacji,
  h/ wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwości pełnej aktywności społecznej i zawodowej,
  i/ zapobieganie procesom marginalizacji osób i rodzin, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
  j/ sporządzanie kontraktów socjalnych,
  k/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  l/ współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, grupami samopomocowymi w sprawach poprawy warunków bytowych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Do zadań Działu Świadczeń Pomocy i Usług należy:

 1. udzielanie pomocy materialnej w formie finansowej lub rzeczowej w ramach posiadanych środków na realizację zadań własnych i zleconych,
 2. organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych, pozbawionych opieki rodziny oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. udzielanie pomocy w formie finansowej lub rzeczowej celem usamodzielnienia osób i rodzin, stwarzając możliwość zorganizowania własnego warsztatu pacy,
 4. udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych związanych z przyznawaniem świadczeń
 5. rozwijanie usług ułatwiających życie osobom starszym, niepełnosprawnym, poprzez pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wykonywaniu codziennych czynności domowych i związanych z samoobsługą,
 6. kierowanie osób, którym nie można zapewnić opieki do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu i naliczanie odpłatności za pobyt,
 7. kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy i ustalanie odpłatności za świadczone usługi,
 8. kierowanie osób bezdomnych do ośrodków wsparcia , ustalanie odpłatności za ich pobyt, rozliczanie kosztów za pobyt w ośrodku.
 9. współpraca ze szkołami w zakresie organizowania posiłków dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych, wielodzietnych,
 10. prowadzenie dokumentacji przyznawanych świadczeń i usług,
 11. wprowadzanie informacji ustalonych w wywiadach środowiskowych do komputerowej bazy danych, nadzór i zabezpieczenie wszystkich systemów informatycznych.
 12. prowadzenie dokumentacji magazynowej w zakresie realizowanej pomocy rzeczowej, sprzętu ortopedycznego,
 13. prowadzenie rozliczeń i analiz wykorzystania środków finansowych zgodnie z terminami i ustaleniami,
 14. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
 15. realizacja zakupów rzeczowych oraz usług na rzecz świadczeniobiorców, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy:

 1. ustalanie i przyznawanie prawa do nabycia w formie finansowej świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej,
 2. udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej,
 3. prowadzenie dokumentacji przyznawanych świadczeń,
 4. prowadzenie rozliczeń i analiz wykorzystania środków finansowych zgodnie z terminami i ustaleniami,

Do zadań Sekcji Ekonomiczno – Finansowej należy :

 1. opracowywanie projektu budżetu z uwzględnieniem szczegółowego podziału dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 2. przygotowywanie propozycji zmian w budżecie,
 3. czuwanie nad zachowaniem rytmiczności w wykonywaniu budżetu,
 4. dokonywanie okresowych analiz, ocen, prognoz realizacji budżetu dla potrzeb Burmistrza Łasku i Rady Miejskiej,
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
 6. prowadzenie obsługi finansowo – kasowej Ośrodka,
 7. prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych wraz z rozliczeniem,
 8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i materiałowych,
 9. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowniczych,
 10. wykonywanie terminowe obowiązków należących do płatnika ZUS oraz wpłat zaliczek na podatek dochodowy,
 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej planowania i rozliczania świadczeń zakładowego funduszu socjalnego,
 12. rozliczanie kart pracy kierowcy, nadzór nad prawidłowym zakupem
  paliwa,
 13. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
 14. nadzór i współpraca z księgowymi Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie przekazywania dotacji, rozliczeń wydatków i zmian w budżecie
  Ośrodka,
 15. nadzór i kontrola prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych przy dokonywaniu zakupu towarów i usług,
 16. zakup materiałów oraz pomocy biurowych, gospodarowanie odzieżą ochronną i roboczą.

Do zadań Konsultanta – zatrudnionego na stanowisku radcy prawnego należy :

 1. udzielanie porad prawnych osobom objętym wsparciem
  społecznym,
 2. wydawanie opinii prawnych,
 3. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie spraw załatwionych przez pracowników Ośrodka,
 4. informowanie pracowników o nieprawidłowościach przy stosowaniu przepisów i skutkach takich uchybień,
 5. występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Do zadań Konsultanta – pracownika ds. Osób niepełnosprawnych należy:

 1. kształtowanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych,
 2. tworzenie programów zajęć terapeutycznych i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych,
 3. przygotowywanie imprez integracyjnych na terenie gminy,
 4. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie zwanym dalej „ Domem” należy:

 1. rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i uczenie zaradności osobistej,
 2. kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku społecznym,
 3. rozwijanie umiejętności manualnych przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 4. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutyczno-edukacyjnego zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom,
 5. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,
 6. zapewnienie niezbędnego wyżywienia dla uczestników Domu.

Domem kieruje Kierownik, zatrudniany przez kierownika Ośrodka, który odpowiada za sprawne jego funkcjonowanie. Kierownik Domu organizuje pracę, zatrudnia pracowników w ramach ilości przyznanych etatów i środków finansowych, na podstawie umów o pracę i umów zlecenia.

Do zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej zwanego „Warsztatem” należy :

 1. realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika umożliwiających samodzielne i aktywne życie oraz poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych poprzez:
  a/ ogólne usprawnienie,
  b/ rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  c/ przygotowywanie do życia w środowisku społecznym poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, wykonywania różnych wyrobów ręcznych, decydowania o swoich sprawach, a także poprawę kondycji psychicznej,
  d/ opanowywanie czynności przysposabiających do pracy,
  e/ rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjecie pracy w zakładzie, aktywności zawodowej, pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego lub inne wskazane indywidualnie działania przez warsztat.
 2. Warsztatem kieruje Kierownik, który, organizuje i odpowiada za sprawne funkcjonowanie warsztatu. Wszystkich pracowników warsztatu zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin-Poradnia Młodych zwanego dalej „Punktem” należy:

 1. konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne dla rodzin, w szczególności ukierunkowane na rozpoznawanie i wspieranie w przełamywaniu trudności i zagrożeń w rodzinach, w szczególności w procesie opieki i wychowywania dzieci w różnym wieku.
 2. konsultacje dla młodzieży, w szczególności ukierunkowane na rozpoznawanie trudności w usamodzielnianiu się, wspieranie w przełamywaniu konfliktów okresu dojrzewania
 3. Prowadzenie działań psychologicznych adresowanych do osób dorosłych poprzez:
  a/ wspieranie w procesie podejmowania decyzji zawodowych, wzmacnianie umiejętności korzystania z zasobów doświadczenia osobistego,
  b/ wzmacnianie i akceptacja pozytywnych zmian,
  c/ udzielanie informacji przydatnych w poszukiwaniu pracy, w kontakcie z pracodawcą, w utrzymaniu pracy, d/ radzenie sobie w sytuacji długotrwałego pozostawania bez
  pracy,
 4. programy dla grup młodzieżowych, grup rodziców
  a/ grupy terapeutyczne, np. treningi opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców, warsztaty samorealizacji.
  b/ grupowe formy pracy socjalnej, np.: treningi umiejętności społecznych, warsztaty readaptacyjne,
  c/ grupy edukacji i wsparcia.
 5. W Punkcie są zatrudnieni: pedagodzy, psychologowie oraz terapeuta.

Do zadań Świetlic Środowiskowych Nr 1 i Nr 2 zwanych dalej „świetlicami” należy:

 1. zapewnienie opieki dzieciom w godzinach pozalekcyjnych,
 2. pomoc w odrabianiu lekcji oraz prowadzenie zajęć wyrównawczo - kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych;
 3. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć tematycznych - sportowych, muzycznych, plastycznych;
 4. wspieranie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych, umożliwienie poradnictwa, konsultacji i wsparcia w sytuacjach nie radzenia sobie z trudnościami;
 5. kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości wychowanków oraz postaw społecznych;
 6. prowadzenie zajęć profilaktycznych nastawionych na rozwój osobowości wychowanków i eliminowanie zachowań o charakterze socjopatycznym i charakteropatycznym;
 7. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w celu zapewnienia wsparcia materialnego oraz psychologiczno-pedagogicznego;
 8. pomoc socjalna polegająca na zapewnieniu jednego posiłku (podwieczorek).
 9. W Świetlicach zatrudnieni są pedagodzy i pracownicy obsługi w ramach umów zleceń.

Do zadań Centrum Wolontariatu zwanego dalej „centrum” należy:

 1. niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.
 2. aktywizacja społeczna i obywatelska szczególnie ludzi młodych, którzy działają na rzecz środowiska lokalnego zdobywają w ten sposób nowe doświadczenia i umiejętności.
 3. promowanie idei wolontariatu, pracy woluntarystycznej na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych oraz wspomaganie ludzi zainteresowanych taką działalnością.
 4. aktywizowanie społeczeństwa gminy do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.
 5. W Centrum zatrudniony jest koordynator na podstawie umowy zlecenia.

 


 

 Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Zarządzenie Nr 136/06 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Uchwała Nr XXII/319/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/319/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 lutego 2005 r.
 Uchwała Nr XXVII/384/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
 Uchwała Nr XIX/293/04 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/293/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 listopada 2004 r.
 Uchwała Nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 UCHWAŁA NR XXIV/235/08 z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 UCHWAŁA NR XXXII/314/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie usyalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 245/2015 z dnia 30 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskieko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 290/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 125/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 UCHWAŁA NR XVIII/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-04-23 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: MCHINALSKA 
Data modyfikacji: 2010-03-09 
Statystyki  »   Szczegóły  »