Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/416/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 545.074,44 zł w związku z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 20.10.2017 r. - "Modernizacja transportu publicznego" - refundacja za 2020 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 279.291,79 zł

- § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 265.782,65 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 15.621,00 zł w związku z pismem MPWiK z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wartości ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 329/14 obr. Łask. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, o kwotę 15.621,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 3.172,00 zł w związku z refundacją poniesionych kosztów z tytułu organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 3.172,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 68.160,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.92.2021 z 6 maja 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki na dziećmi do lat 3
- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 68.160,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 427,00 zł w związku z decyzją znak PO.ZUO.5.470.480.2019.KP-EP.D z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia nadpłaty Gminy Łask w opłacie stałej za okres od 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zabudowy mieszkaniowej oraz dróg osiedlowych położonych w rejonie ul. Przemysłowej, Armii Krajowej i Warszawskiej do rzeki Grabi w km 31+860 wylotem W4 na działce nr 1/3, obręb 12 w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , o kwotę 427,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 230.036,39 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 712/OP/PD/2020 w formie pożyczki i dotacji z dnia 18 grudnia 2020 r. na dofinansowanie zadania: "Zielona przestrzeń publiczna w obrębie Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie" (pozostała część środków dotacyjnych). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 230.036,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 629.428,00 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Łodzi znak: ZL.410.0743.2021.6882 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przyznania pożyczki i dotacji na realizacje zadania pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 629.428,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 12.100,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek , o kwotę 150,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , o kwotę 650,00 zł

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek , o kwotę 500,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , o kwotę 10.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 1.499.633,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 478.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", o kwotę 478.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10.700,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 20.050,00 zł
w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 40.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 37.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku", o kwotę 37.000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.473,64 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 698,36 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 600,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10.500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 427,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 899.184,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach", o kwotę 899.184,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 181.923,05 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 11.923,05 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
w grupie wydatków - Obsługa długu, o kwotę 170.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 2.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie", kwotę 2.000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 14.000,00 zł
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 14.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 156.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask", kwotę 156.000,00 zł
do rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 156.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Dotacja celowa w ramach programu ograniczania niskiej emisji", kwotę 156.000,00 zł
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 23.000,00 zł
do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
do rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 3.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 3.000,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20.000,00 zł
z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 10.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 406.209,45 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.859.658,67 zł , a także polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 3.452.177,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.206.569,61 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.669.621,67 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 475.846,42 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 13. W uchwale Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 13.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.578.201,33 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 9.669.621,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”;

§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 16. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 17. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 18. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 19. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/402/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 i §12 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 20. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17 i §18 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 21. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

PDF   Uchwała Nr XXXII/416/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (1,57MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXII/416/2021.docx (7,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/416/2021.docx (11,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/416/2021.docx (7,80KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXII/416/2021.docx (28,66KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXII/416/2021.docx (6,43KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXII/416/2021.docx (9,63KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXII/416/2021.docx (7,30KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXII/416/2021.docx (10,27KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXII/416/2021.docx (12,52KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXII/416/2021.docx (11,45KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXII/416/2021.docx (7,45KB)