Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/417/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1) za jednokrotny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 120 l - 66,00 zł brutto,

b) za pojemnik o pojemności 140 l - 66,00 zł brutto,

c) za pojemnik o pojemności 240 l - 108,00 zł brutto,

d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 190,00 zł brutto,

e) za pojemnik o pojemności 7000 l - 2160,00 zł brutto;


2) za jednokrotny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 120 l - 108,00 zł brutto,

b) za pojemnik o pojemności 140 l - 108,00 zł brutto,

c) za pojemnik o pojemności 240 l - 216,00 zł brutto,

d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 324,00 zł brutto,

e) za pojemnik o pojemności 7000 l - 3024,00 zł brutto.


§ 2. Określa się górną stawkę opłaty za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości 27,00 zł za 1 m 3 nieczystości ciekłych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/165/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. poz. 1102).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/417/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, z.pdf (162,24KB)