Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/419/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów przyjętego uchwałą Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4333 z dnia 1 sierpnia 2019 r.).
§ 2. Granice obszaru, o którym mowa w §1 przedstawione zostały na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/419/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.pdf (655,49KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/419/2021.docx (704,78KB)