Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/420/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 36, poz. 322).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/420/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.pdf (245,13KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/420/2021.docx (10,64KB)