Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/422/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/422/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (129,79KB)