Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/423/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/524/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask" (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3641) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w ustawowym terminie w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku. ”;

2) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 11. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej pomocy bezzwrotnej dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. ”;

3) w § 12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/423/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask".pdf (145,22KB)