Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/424/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na działalność Burmistrza Łasku w przedmiocie nieudzielenia skarżącemu odpowiedzi w sprawie korzystania przez niego z obiadów w stołówce szkolnej. 2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej integralną część.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała_Rady_XXXII_424.pdf (108,45KB)