Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/426/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę gazu w ramach grupy zakupowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łask, a Pleszewską Grupą Zakupową, której Liderem jest Miasto i Gmina Pleszew, w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej, w okresie od dnia podpisania porozumienia do zakończenia postępowania przetargowego.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Łasku do podpisania w imieniu Gminy Łask porozumienia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/426/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę gazu w ramach grupy zakupo.pdf (125,78KB)