Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/428/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 o zmianie uchwały Nr XLVII/526/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 403 ust. 2, 4-6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338) w związku z uchwałą Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łask uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/526/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask zmienionej uchwałą Nr XLIX/541/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. oraz uchwałą Nr LI/571/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. ”;

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XLVII/526/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask zmienionej uchwałą Nr XLIX/541/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. oraz uchwałą Nr LI/571/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. stanowiącym Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask:
1) zmienia się treść § 7.2 pkt 6, lit a, który otrzymuje brzmienie:
a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia (Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, s.3) ”;

2) zmienia się treść § 7.2 pkt 6, lit b), który otrzymuje brzmienie:
b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L Nr 352, str. 9 ze zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 51, s. 1) ”;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/428/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 o zmianie uchwały Nr XLVII/526/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask.pdf (170,78KB)