Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24-06-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy oraz do sprzedaży w drodze przetargu:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, poz. 234, poz. 815 / Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Łasku przy Alei Niepodległości (obręb 14), przy ul. Słowackiego, Żeromskiego i Szerokiej (obręb14), w Rokitnicy, Wrzeszczewicach Skrejnia i Okupie Małym, do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy poł. w Łasku przy ul. Polnej 11 ( obręb 20), ul. Dębowej (obręb 15) oraz do sprzedaży w drodze przetargu poł. w obrębie Kopyść.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w §1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 24.06.2021r. do 15.07.2021r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj od 24.06.2021r. do 05.08.2021r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXZałącznik nr 1 .docx (10,29KB)