Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20

(kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały XXX/385/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej). Treść ww uchwały zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Przestrzennej pod adresem: http://bip.lask.pl/743/uchwala-nr-xxx3852021-rady-miejskiej-w-lasku-z-dnia-31-03-2021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-wmiejscowosci-lask-fragment-obrebu-20kwartal-ulic-9maja-poludniowej-polnej.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

W terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łasku. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania.

 

 

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska