Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/439/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) w związku z uchwałą Nr XXV/321/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku przyjętego uchwałą Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 28 marca 2003 r. Nr 71, poz. 654) zwaną dalej zmianą planu.
2. Integralną częścią planu są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
2) zbiory danych przestrzennych – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; stwierdza się, iż zmiana planu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
4) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie:
1) w § 3:
a) dodaje się pkt 11:
11) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nieprzekraczającym 10 0 ; ”;


b) dodaje się pkt 12:
12) zabudowie gospodarczej – należy przez to rozumieć zabudowę gospodarczą i garażową. ”;


2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem U-MN; ”;

3) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) funkcję uzupełniającą – usługi nieuciążliwe związane z obsługą ludności. ”;


b) w ust. 2:
1 uchyla się punkt 4,

2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) ustala się, że nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, dopuszcza się drugą kondygnację jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 -45 0 ; ”;


3 dodaje się pkt 12:
12) ustala się, że nowa zabudowa usługowa spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, dopuszcza się drugą kondygnację jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 , płaskie, jednospadowe. ”;4) w § 8:
a) w ust. 1:
1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) funkcję dominującą – mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej; ”;


2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) funkcję uzupełniającą – usługi nieuciążliwe związane z obsługą ludności. ”;b) w ust. 2:
1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) podział na działki – według zasad przedstawionych na rysunku planu. Dopuszcza się inny podział przy ustaleniu minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek 500 m 2 ; ”;


2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) ustala się, że nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, dopuszcza się drugą kondygnację jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 -45 0 ; ”;


3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) zabudowa gospodarcza z możliwością sytuowania bezpośrednio przy granicy działki, o maksymalnej powierzchni 60 m 2 , maksymalnej wysokości 5,0 m od powierzchni terenu, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 20 0 , płaskie, jednospadowe; ”;


4 dodaje się pkt 7:
7) ustala się, że nowa zabudowa usługowa spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, dopuszcza się drugą kondygnację jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 , płaskie, jednospadowe. ”;5) w § 9:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) funkcję dominującą – mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej; ”;


b) w ust. 2:
1 uchyla się punkt 3,

2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) ustala się, że nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 12,0 m, maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, przy czym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 -45 0 ; ”;


3 dodaje się pkt 9:
9) ustala się, że nowa zabudowa usługowa spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, dopuszcza się drugą kondygnację jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 , płaskie, jednospadowe. ”;6) w §10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) funkcję uzupełniającą: a) magistralne sieci uzbrojenia komunalnego (np. wodociąg ∅ 500, kanalizacja deszczowa ∅ 600, kanalizacja sanitarna ∅ 300, przebudowana linia kablowa 15kV i inne), b) parking w szczególności na potrzeby kościoła, c) ciąg pieszo – jezdny o szerokości min. 5,0 m. ”;

7) w §11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) funkcję uzupełniającą: a) ścieżkę rowerową o nawierzchni utwardzonej o szerokości min. 2,0 m, b) prowadzenie sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej, c) ciąg pieszo – jezdny o szerokości min. 5,0 m. ”;

8) w §13:
a) w ust. 1:
1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) funkcję podstawową: a) usługi nieuciążliwe związane z obsługą ludności, b) mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. ”;


2 uchyla się pkt 2,b) w ust. 2:
1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) scalenia i podział nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych z uwzględnieniem następujących wskaźników: a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 600m 2 , ”;


2 uchyla się pkt 3,

3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) ustala się, że nowa zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza spełniać będzie następujące warunki: maksymalna wysokość nie więcej niż 12,0 m, maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, przy czym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, dachy spadowe o kącie nachylenia połaci do 30 0 -45 0 . ”;§ 3. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian.
§ 4. Nie ustala się stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem zmiany planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert BartosikPDF  Uchwała Nr XXXIII/439/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku (388,63KB)

GMLZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/439/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 lipca 2021 r. Zalacznik2.gml (21,92KB)