Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/437/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 96.200,00 zł w związku z pismem Nr RŚl.7152.26.2021.JS Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącym przyznania dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 96.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 12.829,72 zł w związku z pismem Nr PCPR-II.WR.612.14.2021 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15 czerwca 2021 r. dotyczącym przyznania dofinansowania ze środków PFRON na zadanie pn.:"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych" (pismo PFRON Oddział Łódzki znak: 0-05.4141.5.19.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy rodzinie
1 § 6350 - Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 12.829,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 2.590,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 140,00 zł

2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.900,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


3 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 550,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 629.428,00 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Łodzi znak: ZL.410.0743.2021.6882 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przyznania pożyczki i dotacji na realizacje zadania pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach" - zmiana jest związana z wydłużeniem okresu realizacji zadania z jednorocznego na dwuletnie. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 629.428,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 126.519,72 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 68.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku", o kwotę 40.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku", o kwotę 12.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku", o kwotę 16.000,00 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 16.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", o kwotę 16.000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 37.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych", o kwotę 37.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.040,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 979,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 1.006.328,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 108.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anielin", o kwotę 108.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 6.400,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 90.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 170.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.500,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 629.428,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach", o kwotę 629.428 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 19.680,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 19.680,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku", kwotę 7.380,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku", kwotę 6.150,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku", kwotę 6.150,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 362.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.844.569,61 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.307.621,67 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 475.846,42 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 9. W uchwale Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 12.500.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.578.201,33 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 9.307.621,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”;

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/416/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 i §8 oraz w wyniku zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 144/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2021 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/437/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (1,54MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXIII/437/2021.docx (5,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIII/437/2021.docx (10,06KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXIII/437/2021.docx (20,27KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXIII/437/2021.docx (5,92KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXIII/437/2021.docx (8,35KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXIII/437/2021.docx (6,60KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXIII/437/2021.docx (10,35KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXIII/437/2021.docx (13,06KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXIII/437/2021.docx (11,35KB)