Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/441/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2020 r. poz. 5398) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §7:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1) Ośrodek realizuje zadania własne gminy: a) z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej, b) z zakresu ustawy o systemie oświaty poprzez prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łask; ”;


b) w ust. 3 uchyla się pkt f.


§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/441/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.pdf (119,92KB)