Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/445/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu, na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83/1, poł. w Łasku w obrębie 12, objętej księgą wieczystą nr SR1L/00037945/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.
§ 2. Zakres służebności, o której mowa w §1 obejmuje pas gruntu o szerokości ok. 1m i długości ok. 40m zajęty przez sieć gazową średniego ciśnienia, o łącznej powierzchni ok. 40m 2 . Przebieg służebności został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. § 3. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/445/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (376,56KB)

PDFZalacznik1 XXXIII/445/2021.pdf (227,53KB)