Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/448/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/409/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/409/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 1. Ocenia się pozytywnie sytuację ekonomiczno - finansową Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r. na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/448/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/409/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdro.pdf (9,82MB)

PDFZalacznik1 XXXIII/448/2021.pdf (9,63MB)