Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepki lekkiejNa podstawie Zarządzenia Nr 111/12 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Łask

I.      Sprzedający:
        Gmina Łask
        ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
        www.lask.pl, um@lask.pl
        tel. +48 43 676 83 00, fax + 48 43 676 83 88
        NIP 831 15 75 675
 

II.     Znak sprawy: BO.5543.1.2021
 

III.    Przedmiotem sprzedaży jest: przyczepa lekka
        Marka i typ: ROBUR HL 900.40
        Rok produkcji: 1986
        Nr identyfikacyjny pojazdu: 27677
        Masa własna: 500 kg
        Dopuszczalna ładowność: 250 kg
        Przegląd techniczny: bezterminowo
        Pojazd objęty jest ubezpieczeniem OC.
        Stan pojazdu bardzo dobry, w Załączniku zdjęcia przyczepki 
        Cena wywoławcza: 600,00 zł. (brutto)
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć pod  adresem OSP w Łasku ul. Strażacka 4
po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. 601 912 961

IV. Tryb sprzedaży zgodnie § 33 ust. 1 Zarządzania Nr 111/12 Burmistrza Łasku
      z dnia 2 lipca 2012 r.

V.   Warunki składania ofert:
        1) Złożenie oferty kupna w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą firmy) oraz adresem z dopiskiem ,, Oferta zakupu przyczepy lekkiej’’ w Urzędzie Miejskim w Łasku Biuro Obsługi Interesanta do dnia 27 września 2021 r. do godziny 12:00.
        2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 12:30 w Urzędzie Miejskim w Łasku ul.  Warszawska 14, 98-100 Łask - III piętro pok. 71

VI.   Kryteria oceny:
      
Wybrany zostanie oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
       W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę,
       kontynuowana będzie sprzedaż w formie aukcji między tymi oferentami.

VII. Oferta zostanie odrzuca jeżeli:

    1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
    2) Nie zawiera wymaganych (w pkt. V. 1) danych i dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby  prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

VIII.  Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie z wyłonionym nabywcą, który będzie
       zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

IX.  Organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania
        którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

   

Załączniki:

DOCX  Załącznik nr 1 do głoszenia (formularz i klauzula RODO) (18,00KB)
JPEGZdjęcie przyczepy 02 (241,37KB)
JPEGZdjęcie przyczepy 01 (273,25KB)

Zdjęcie przyczepy 01
Zdjęcie przyczepy 02