Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-07-2021 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), § 24 Zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego " Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie", zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia terminowej i poprawnej inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, powołuję stałą komisję inwentaryzacyjną w Urzędzie Miejskiego w Łasku, zwaną dalej komisją, w składzie:
1) Katarzyna Sałagacka - przewodnicząca komisji
2) Magdalena Cybułka- Pogorzelska - członek Komisji
3) Anna Dobroszek - członek komisji
4) Martyna Zborowska - członek komisji

§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1 należy:
1. organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji składników majątkowych, dopilnowanie ich wykonania we właściwym czasie,
2. przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z ustalonym planem, wyjaśnienie przyczyn ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
3. formułowanie umotywowanych wniosków do Burmistrza Łasku w sprawie sposobu rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;
4. przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji składników majątku,
5. przeprowadzania kontroli prawidłowości spisów z natury przy inwentaryzacji metodą okresową i ciągła,
6. współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację przy jej organizowaniu i przeprowadzaniu,
7. dokonywanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku każdorazowo objętych spisem z natury.

§ 3. 1. Pracami Komisji, o której mowa w §1 kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji. 2. Zadania Przewodniczącego Komisji określają przepisy Zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego " Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie".
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Łasku z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-07-2021 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku.pdf (131,76KB)