Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 (obręb 0028) w miejscowości Wronowice, gmina Łask”.

OŚR.6220.7.2021

Łask, dn. 26.07.2021 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Elektrownia PV 60 Sp. z o.o. złożonego w dniu 16.03.2021 r. oraz zasięgnięciu opinii:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
 • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, 
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 (obręb 0028)  w miejscowości Wronowice, gmina Łask”  oraz

określam

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 1. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce nr ewid. 404 obręb Wronowice. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie całą powierzchnię działki o powierzchni 2,05 ha.
 2. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się montaż lub budowę następujących elementów:
 • paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW, w ilości do 4000 szt.,
 • inwerterów w ilości do 40 szt.,
 • kontenerowej stacji transformatorowej,
 • kontenera technicznego z możliwością zainstalowania systemu magazynowania energii,
 • przyłączy elektroenergetycznych,
 • ogrodzenia,
 • pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej,
 • placu manewrowego.   
 1. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejących drogach publicznych.  Nie planuje się budowy dróg dojazdowych.
 2. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiona zostanie przerwa technologiczna wynikająca z zastosowanego kąta pochylenia paneli fotowoltaicznych. Przestrzeń ta nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach. Całkowita wysokość konstrukcji stołów oraz stacji transformatorowej nie przekroczy 5 m.
 3. Panele fotowoltaiczne wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną zapobiegającą efektowi olśnienia.
 4. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie bez wycinki drzew i krzewów.

 

 1. Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:
 1. Trasę przyłącza energetycznego projektowanej farmy fotowoltaicznej do sieci SN przeprowadzić bez konieczności wycinki drzew i krzewów, omijając tereny chronione, cieki wodne oraz rowy melioracyjne.
 2. Prace budowlane ograniczyć do pory dziennej.
 3. Zaplecze budowy zlokalizować na terenie położonym w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej.
 4. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i czasowego gromadzenia odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
 5. W czasie prowadzenia robót budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, a także neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
 6. Zaplecze budowlane wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków,
  a w przypadku przedostania się zanieczyszczań do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii, m.in. niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi przez wyspecjalizowane jednostki oraz wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi.
 7. W celu ograniczenia niszczenia miejsc rozrodu i żerowania płazów, gadów, ptaków
  i małych ssaków, nie prowadzić prac ziemnych w okresie lęgowym ptaków, tj. od początku marca do połowy października, chyba, że teren będzie utrzymany w stanie zaoranym, lub prowadzenie ww. prac w sezonie lęgowym odbywać się będzie po kontroli i pod nadzorem przyrodniczym w przypadku braku lęgów na tym terenie.
 8. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, łączące poszczególne elementy farmy, należy odpowiednio zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich małych zwierząt, a przed zasypaniem wykopów zlustrować je w celu uwolnienia drobnych kręgowców i bezkręgowców, które mogły się do nich dostać.
 9. Stosować pasywne chłodzenie paneli fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez użycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.
 10. Nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających wzrost roślin; wykaszanie terenu prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki; wykaszanie przeprowadzać od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić ucieczkę zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność.
 11. Mycie paneli prowadzić przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej.
 12. Wykonać ogrodzenie niepełne z przestrzenią minimum 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom; ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia; dolna krawędź ogrodzenia winna być wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt.
 13. Stację transformatorową i ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia.
 14. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć kontenerową stację transformatorową w szczelną misę olejową, będącą w stanie zmagazynować 110 % oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego (warunek ten nie musi być spełniony, w przypadku zastosowania transformatora bezolejowego).
 15. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu.
 16. Odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych (m.in. w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na właściwości magazynowanych odpadów, pod zadaszeniem lub przykryciem), zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.
 17. Ścieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzić w przewoźnych kabinach sanitarnych z zapewnieniem regularnego ich opróżniania przez specjalistyczne firmy.
 18. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektować poza:
 1. terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów,
 2. terenami cieków wodnych, rowów melioracyjnych,
 3. obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
 4. obszarami leśnymi,
 5. obszarami objętymi ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 6. obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody,
 7. obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.
 1. Po likwidacji przedsięwzięcia przywrócić wartość użytkową trenów rolnych poprzez zastosowanie zabiegów agrotechnicznych (regradacyjnych).

 

 

III.      Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

          Pełnomocnik Elektrownia PV 60 Sp. z o.o. wystąpił w dniu 16.03.2021 roku do Burmistrza Łasku z wnioskiem (uzupełnionym ostatecznie w dniu 06.04.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 (obręb 0028) w miejscowości Wronowice, gmina Łask”.

Do wniosku  dołączono wymagane załączniki, tj.:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (kip);
 • załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.

            Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W procesie ustalania kręgu stron stwierdzono, że stron jest powyżej 10, zatem w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś).

Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania poprzez obwieszczenie z dnia 09.04.2021 r., znak: OŚR.6220.7.2021, (wywieszono w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wronowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku) oraz zawiadomienie z dnia 09.04.2021 r., znak: OŚR.6220.7.2021. Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 09.04.2021 r., znak: OŚR.6220.7.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 22.04.2021 r., znak: WOOŚ.4220.314.2021.ARu wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wobec powyższego tutejszy organ pismem z dnia 27.04.2021 r., znak: OŚR.6220.7.2021 wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 23.04.2021 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.210.2021.KOg uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał
w ww. opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 28.04.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.13.2021 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskodawca w dniu 21.05.2021 r. przedłożył stosowne uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, a następnie tutejszy organ pismem z dnia 27.05.2021 r., znak: OŚR.6220.7.2021 ponownie wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wyrażenie
w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w opinii z dnia 08.06.2021 r., znak: WOOŚ.4220.314.2021.ARu.2  uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 15.06.2021 r.,  znak: PO.ZZŚ.5.435.210.1.2021.KOg podtrzymał swoje stanowisko z dnia 23.04.2021 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.210.2021.KOg.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z 15.06.2021 r., znak: PPIS.ZNS.076.12.2021 podtrzymał swoje stanowisko z dnia 28.04.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.13.2021.  

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Obwieszczeniem z dnia 21.06.2021 r., znak: OŚR.6220.7.2021 tutejszy organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Publiczne ogłoszenie ww. obwieszczenia nastąpiło 30.06.2021 r. W  wyznaczonym w obwieszczeniu terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych
z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych zawartych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej główny dowód w sprawie, biorąc pod uwagę opinię organów współdziałających, a także ze względu na brak uwag, wniosków, czy żądań stron postępowania orzeczono jak w sentencji. Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o których mowa poniżej.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do
1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 404 obręb Wronowice, gmina Łask. Powierzchnia działki, na której realizowana będzie inwestycja, wynosi 2,05 ha, natomiast powierzchnia planowanego przedsięwzięcia, rozumiana jako powierzchnia terenu grodzonego, obejmować będzie do 2,05 ha. Obszar działki przeznaczony pod inwestycje stanowią grunty orne RV, RIVb, RVI klasy ziemi użytkowane rolniczo.

Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

 • paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW, w ilości do 4000 szt.,
 • inwerterów w ilości do 40 szt. o mocy pojedynczego inwertera do 200 kW,
 • kontener stacji transformatorowej,
 • kontenera technicznego z możliwością zainstalowania systemu magazynowania energii
  o powierzchni do 100 m2 i wysokości do 4m (dopuszcza się realizację zespołu kontenerów o łącznych wymiarach nie przekraczających powierzchni dwóch kontenerów),
 • przyłączy elektroenergetycznych,
 • ogrodzenia,
 • pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej,
 • placu manewrowego.  

Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą palowania profili stalowych bezpośrednio do gruntu. Panele zostaną ułożone na konstrukcji stałej, pod kątem ok. 20 ‑ 35°. Pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych pozostawiony zostanie odstęp 3 ‑ 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynna. Wysokość konstrukcji w rzucie bocznym wyniesie do 5 m. Inwestor dopuszcza montaż paneli za pomocą systemów nadążnych (na tzw. trackerach), bądź paneli dwustronnych (tzw. bifacial). Zgodnie z informacjami zawartymi w kip technologia ta pozwala na zwiększenie wydajności działania instalacji, dzięki możliwości dostosowania kąta nachylenia ogniw fotowoltaicznych do aktualnych warunków nasłonecznienia w danym momencie. Silniki elektryczne sterujące systemem konstrukcji wsporczej nadążnej będą pracować w krótkich cyklach. Sumaryczna łączna praca silników wyniesie do 5 godz./dzień,
a zatem ich praca nie wpłynie na otoczenie. Zasilanie silników będzie odbywać się z bieżącej produkcji generowanej przez elektrownię fotowoltaiczną lub z sieci elektroenergetycznej. Montaż paneli do konstrukcji systemu nadążnego bądź paneli dwustronnych odbędzie się
w sposób analogiczny do montażu paneli do klasycznych konstrukcji wolnostojących.

Planowana farma będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi – będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie.

Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie wolny jest od zadrzewień. W ramach przedsięwzięcia nie będzie wycinki drzew ani krzewów. Przedmiotowa działka stanowi tereny upraw rolnych. W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują głównie tereny rolnicze. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa  znajduje się w odległości ok. 19 m w linii prostej, w kierunku północnym od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. Odległość od transformatora do najbliższej zabudowy wynosić będzie ok. 165 m, jednocześnie znajdować się będzie w wygłuszonej kontenerowej stacji transformatorowej.

Dojazd do działki, na której zlokalizowana zostanie przedmiotowa farma fotowoltaiczna zapewniony zostanie z istniejącej drogi publicznej.

Powierzchnia pomiędzy i pod stołami pozostaje powierzchnią aktywną biologicznie podobnie jak pozostały teren (za wyjątkiem powierzchni pod stacją kontenerową), na którym będzie mogła się rozwijać swobodnie roślinność.

Roślinność na terenie farmy fotowoltaicznej będzie koszona, w zależności od potrzeb, co najmniej raz w roku oraz poza okresem lęgowym ptaków. Ponadto, w celu złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano budowę stacji transformatorowych pozwalających przetransformować niskie napięcie, które wychodzi z paneli PV na średnie napięcie, którym to farmy fotowoltaiczne zostaną połączone z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Planowane jest przyłączenie elektrowni słonecznych do istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia lub bezpośrednio do stacji GPZ.

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do KSE winno się zaprojektować poza:

 • terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów,
 • terenami cieków wodnych, rowów melioracyjnych,
 • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
 • obszarami leśnymi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalone zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Etap eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie będzie się wiązać z żadnymi stale prowadzonymi procesami, z uwagi na bezobsługowe i całkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury przedsięwzięcia. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane periodycznie.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się normatywne zużycie charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć materiałów i surowców oraz wody, energii i paliw. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie ze zużyciem paliwa do maszyn, dokonujących czynności obsługowych, tzn. ewentualnego mycia paneli, wykaszania terenu farmy, prac serwisowych oraz ewentualnie wody używanej do mycia paneli. Projektowana elektrownia przewiduje w okresie zimowym zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzewania, która pozyskiwana będzie za pomocą elektrycznych urządzeń w kontenerze. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywa też pewne ilości energii elektrycznej, koniecznej do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu w ilości ok. 20 kW/rok.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w odległości ok. 700 m od planowanej farmy fotowoltaicznej zaplanowano instalację o podobnym charakterze. Ze względu na skalę i charakter inwestycji nie przewiduje się kumulacji oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Transport niezbędnych elementów farmy fotowoltaicznej, który odbywał się będzie przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych, praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sąsiadujących z trasami przejazdów. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza są najczęściej pyły mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montażu instalacji będzie miała miejsce emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże się z wytwarzaniem standardowych ilości i rodzajów odpadów, głównie z grupy 15 i 17 oraz 20. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Powstające odpady gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca się by teren, na którym gromadzone będą odpady wyłożony został geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego). Wnioskodawca przewiduje sortowanie różnych grup odpadów w odpowiednich pojemnikach. Po wypełnieniu kontenerów odpady będą przekazywane firmom posiadającym zezwolenia, do odzysku lub unieszkodliwienia. Powstałe na etapie eksploatacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Zaplanowane prace budowlane wiązać się będą z emisją hałasu. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie budowy będą maszyny i urządzenia budowlane oraz samochody osobowe i ciężarowe. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. Użycie ciężkiego sprzętu powodować będzie występowanie emisji zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe: samochodów ciężarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementów prefabrykowanych, innych potrzebnych materiałów budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadów oraz koparek i ładowarek do prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych. Uciążliwości te ustaną po zakończeniu prac montażowych. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości dla najbliższych zamieszkałych terenów. Transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej prowadzony będzie wyłącznie w porze dziennej.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie emitowała zanieczyszczeń do powietrza, w związku z jej funkcjonowaniem nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz przyłączeniowymi na etapie realizacji oraz okresową konserwacją paneli fotowoltaicznych, okresowym koszeniem terenu inwestycji (po 1 sierpnia, przy czym kierunek koszenia wyznaczony będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów) i czyszczeniem paneli odbywającym się 1-2 razy do roku, praca elektrowni odbywać się będzie bezobsługowo.

Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczeń do powietrza ma charakter marginalny i nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie również oddziaływać na środowisko w sposób ciągły, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych. Ze względu na niskie i średnie napięcie nie nastąpi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziaływanie to będzie odwracalne – trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu i zamknie się w granicach przedsięwzięcia. Z uwagi na wysoką jakość zainstalowanych kabli, umieszczenie kabli pod ziemią (linie kablowe prowadzone będą pod ziemią na głębokości od 1,5 m do 2 m p.p.t.), umieszczenie transformatora wewnątrz stacji oraz posadowienie instalacji fotowoltaicznych w odpowiedniej odległości od ogrodzenia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych norm, w zakresie oddziaływania elektromagnetycznego. Oddziaływanie to będzie odwracalne – trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu i zamknie się w granicach przedsięwzięcia.

Dzięki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem, wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Woda nie będzie stanowiła niebezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego (będzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na panelach w ciągu roku lub w przypadku większych zabrudzeń środki biodegradowalne). Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji środowisko gruntowo-wodne nie będzie narażone na negatywne oddziaływanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostanie zastosowany transformator olejowy ze szczelną, olejoodporną i wodoodporną misą mieszczącą min. 110% zawartości oleju. Ponadto, panele fotowoltaiczne będą myte jedynie wodą, w przypadku ekstremalnych zabrudzeń z dodatkiem środków biodegradowalnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci przenośnych toalet dla pracowników. Toalety będą serwisowane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadającą stosowne zezwolenia.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykonane będą wykopy otwarte pod ułożenie kabli (wykopanie rowu, wysypanie podsypki, ułożenie systemu kabli, zasypanie kabli rodzimym gruntem oraz rekultywacja terenu). Poprowadzenie kabli będzie wymagało wykonania płytkich wykopów, jednak prace te nie będą związane z niwelacją gruntu, ani
z przenoszeniem mas ziemnych.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko poważnej awarii. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz poza terenami
o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami są: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi – w odległości ok. 0,7 m, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021 – w odległości ok. 1,1 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi – w odległości ok. 2 km.

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze korytarza ekologicznego.

Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów.

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w otoczeniu korytarzy ekologicznych:
Warta - Jeziorsko, Dolina Warty oraz Bełchatów - Radomsko. Rodzaj i charakterystyka planowanej inwestycji nie wpłynie na funkcjonowanie ww. korytarzy ekologicznych.

Z informacji dostępnych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej farmy fotowoltaicznej nie występują inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana będzie z niewielkim zapotrzebowaniem na paliwo do maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych (np. mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy) oraz czynności serwisowych, a także ze zużyciem niewielkich ilości energii elektrycznej koniecznej do zasilenia urządzeń elektro-energetycznych oraz systemu monitoringu. Nie przewiduje się realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia systemem elektronicznym, w tym systemu płoszenia zwierząt. Ponadto ani ogrodzenie, ani teren elektrowni nie będą oświetlane w porze nocnej. Zastosowane w tym czasie zostanie oświetlenie terenu niewidzialnym dla człowieka oraz zwierząt światłem emitowanym przez kamery dozoru automatycznego w zakresie długości fal światła podczerwonego.

Likwidacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z pracami rozbiórkowymi elementów farmy fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone będą ręcznie, jedynie wbite uprzednio w grunt profile będą musiały zostać wyciągnięte za pomocą maszyn budowlanych np. ładowarki, bądź dźwigu. Po demontażu instalacji teren zostanie wyrównany i przywrócony dotychczasowy sposób użytkowania. Rekultywacja terenu przedsięwzięcia będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przed realizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów. Odpady powstałe na etapie likwidacji m.in.: odpady związane z demontażem modułów fotowoltaicznych, infrastruktury elektroenergetycznej, ogrodzenia oraz komunikacji wewnętrznej, w szczególności odpady niebezpieczne będą przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz słabym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dla omawianej JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwodnianiem górniczym (pole Bełchatów i pole Szczerców) i procesy asenizacji wód zasolonych. Brak jest możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża ze względów gospodarczych. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021 r.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina o kodzie PLRW600019182873. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021 r.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia dla terenu wiejskiego gminy Łask na rok 2019 wynosi 190 os/km2.

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują jeziora, tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do działki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane będą niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu
w ich otoczeniu, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników podczas przerw w pracy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej będzie wiązał się z zastosowaniem inwerterów oraz transformatora (transformator zostanie umieszczony wewnątrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Zważywszy na fakt, iż farma fotowoltaiczna produkuje energię jedynie w trakcie dnia, należy założyć, iż tym bardziej w ciągu nocy nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie związane ze stałym zajęciem gruntów, głównie pod przedsięwzięcie i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych/montażowych, które będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie mieć charakter ciągły.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakończenia prac budowlanych, stan powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła – wróci do stanu przedrealizacyjnego.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmianę krajobrazu, jednakże biorąc pod uwagę obecny antropogeniczny charakter terenu oraz niewielką wysokość projektowanych konstrukcji prognozuje się, iż elektrownia będzie zauważalna jedynie z najbliżej położonych obszarów. Omawiany obszar znajduje się na terenie o wysokiej presji antropogenicznej, użytkowanym rolniczo. Tym samym można stwierdzić, że przedmiotowa elektrownia słoneczna nie będzie w znacząco negatywny sposób oddziaływać na krajobraz. W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz instalacja fotowoltaiczna oraz towarzysząca jej infrastruktura (w tym stacja transformatorowa) mają być wykonane
w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyróżniających się w otoczeniu. Zastosowane mają być moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, a teren przedsięwzięcia ma być utrzymany w ładzie i porządku. 

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich działań minimalizujących przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przy zachowaniu minimalizacji uciążliwości.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
 4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedliska/stanowiska gatunków i okazów gatunków objętych ochroną lub podjęcie innych czynności mających wpływ na gatunki chronione wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a prace należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
 7. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 9. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

z up. Burmistrza

mgr Wioletta Rabenda
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik Elektrownia PV 60 Sp. z o.o., 
 2. Strony postępowania /wg rozdzielnika/ - zgodnie z art. 49 KPA,
 3. a/a.

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna odrębnym pismem):

 1. Starosta Łaski.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

 


DOC  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OŚR.6220.7.2021 (171,00KB)


DOC  Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚR.6220.7.2021 z dnia 26.07.2021 r. - Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 (obręb 0028) w miejscowości Wronowice, gmina Łask” (75,00KB)