Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, dz. nr ewid. 224, 225

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

 

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) informuję niniejszym, że w dniu 16 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr XXXII/418/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  miejscowości Orchów, działki nr ewid. 224 i 225, gmina Łask. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 3524 z dnia 28 lipca 2021 r.

Z uchwalonym planem miejscowym, z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w jego sporządzaniu, uwzględnieniu uwag i wniosków oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75 w godzinach urzędowania.