Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.08.2021 r. - obwieszczenie dla stron postępowania o przeprowadzaniu oceny oddziaływania planowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Mikołajówek, dz. 466 obręb Kopyść) na środowisko

OŚR.6220.18.2020                                                              Łask, dn. 04.08.2021 r.,

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33-35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  

podaję do publicznej wiadomości, że

 1. na podstawie wniosku z dnia 21.09.2020 r. pełnomocnika FHU LU-PARTS Łukasz Skowron
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Mikołajówku pod numerem 8, gmina Łask na działce ewidencyjnej o numerze 466 obręb Kopyść Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia;
 2. w dniu 03.08.2021 r. wpłynął aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 3. przeprowadzana jest ocena oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 4. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Łasku, natomiast organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  w Łodzi, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku;
 5. dokumentacja sprawy, w tym uzupełniony raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz opinie i uzgodnienia ww. organów, znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 436768349 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30;
 6. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa
  w trzydziestodniowym terminie, tj. od dnia 12. włącznie do Urzędu Miejskiego w Łasku, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask,
 • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września
  2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres email: ;
 1. organem właściwym w przedmiotowej sprawie do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łasku.

 

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 2. na tablicy ogłoszeńw budynku UM w Łasku,
 3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (sołectwo Kopyść).