Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.08.2021 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzaniu oceny oddziaływania planowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Mikołajówek, dz. 466 obręb Kopyść) na środowisko

OŚR.6220.18.2020                                                                Łask, dn. 04.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

            Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  

zawiadamiam strony postępowania, że

 1. tutejszy organ pismem z dnia 04.08.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego
  na utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Mikołajówku
  pod numerem 8, gmina Łask na działce ewidencyjnej o numerze 466 obręb Kopyść
  zgodnie
  z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. przeprowadzana jest ocena oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 3. dokumentacja sprawy, w tym uzupełniony raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
  w Łasku, ul. Warszawska 14 i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 436768349 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30;
 4. uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji strony postępowania mogą składać
  w tut. Urzędzie na każdym etapie postępowania;
 5. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 12.08.2021 r. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 2. na tablicy ogłoszeńw budynku UM w Łasku,
 3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (sołectwo Kopyść).