Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.08.2021 r. - "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w wymiarze: 1 etat."

Nasz znak: OOG.2111.5.2021

Łask, dn. 25 sierpnia 2021  r.

Urząd Miejski w Łasku,
98 - 100 Łask,  ul. Warszawska 14
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
w wymiarze: 1 etat.

Logo - znak niepełnosprawni

1. Wymagania niezbędne: 

1) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:

a) wykształcenie wyższe,  lub
b) wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy, o profilu informatycznym lub pokrewnym,

2) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw  wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość sieci LAN/WAN oraz konfiguracji urządzeń sieciowych;
b) znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych;
c) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych - rodzina systemów Windows,  Windows Server (w szczególności Active Directory oraz wirtualizacji Hyper-V), Linux; 
d) bardzo dobra znajomość programów biurowych (Microsoft Office oraz LibreOffice);
e) znajomość ustawy: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej, o ochronie danych osobowych;
f) umiejętność czytania dokumentacji w języku angielskim;
g) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
h) kreatywność, komunikatywność, dokładność;
i) umiejętność organizowania pracy własnej.

OZNACZENIE   Logo - znak niepełnosprawni Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacja oraz monitorowanie działania sprzętu komputerowego;
b) instalacja, aktualizacja oraz konfiguracja stosowanego oprogramowania na stanowiskach komputerowych;
c) nadzór nad bezpieczeństwem i kontrola pracy poszczególnych stanowisk komputerowych;
d) administracja oprogramowaniem stosowanym w jednostce oraz zgłaszanie usterek serwisowych (dotyczy również wykorzystywanych systemów zewnętrznych;
e) inicjowanie, nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej;
f) współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Łaskiego Serwisu Samorządowego oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
g) prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do pracy, rejestru wykonanych czynności eksploatacyjnych i serwisowych na stanowiskach komputerowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
h) sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych;
i) pomoc (helpdesk) dla użytkowników komputerów w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów towarzyszących przy korzystaniu z dostępnych narzędzi IT oraz współpraca z pracownikami urzędu w zakresie wykonywanych zadań;
j) obsługa od strony informatycznej sesji rady miejskiej.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
2) praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 
3) stanowisko pracy znajduje się na II piętrze w siedzibie urzędu, bez windy;
4) budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5) Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu LIPIEC  2021 r.  jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
2) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
6) opinie lub referencje; 
7) oświadczenia o:

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);

8) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii; 
9) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie www.bip.lask.pl  - praca.
Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym" osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu).
2) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
3) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również  brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej. 
4) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. 
5) Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie, o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej -   w przypadku  liczby kandydatów powyżej 10 osób. 
6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
7) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami.  
8) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym  w ogłoszeniu  o naborze.
9) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
10) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
11) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego. 
12) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 44.

 

           
               Burmistrz Łasku
              Gabriel Szkudlarek

 

DOCX  Ogłoszenie o naborze na stanowisko - informatyk w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (35,16KB)