Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzielnica Kolumna

SKŁAD ZARZĄDU RADY DZIELNICY KOLUMNA

Przewodniczącego Rady Dzielnicy - Jacek Raczkowski
Zastępca Przewodniczącego -  Marta Pluta.
Przewodniczący Zarządu - Sylwester Florczak
Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Wartalski
Sekretarz -Agnieszka Palinceusz
Członkowie - Katarzyna Pokucińska

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW DZIELNICY KOLUMNA

 

UCHWAŁA Nr V/45/03

RADY MIEJSKIEJ w ŁASKU

z dnia 26 marca 2003 r.

 w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kolumna.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1, art. 48 ust. 1 w związku z art.40 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz.  984, Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:

  § 1. Uchwalić Statut Samorządu Mieszkańców  Dzielnicy  Kolumna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Traci moc uchwała Nr XXI/197/92 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 18 marca 1992 roku w sprawie uchwalenia Statutu   Samorządu Mieszkańców Kolumny.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

  § 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

                     

                                                            

Załącznik

do UCHWAŁY NR V/45/03

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia  26 marca 2003 r.

                                                                  STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW DZIELNICY KOLUMNA

 

Część I

Postanowienia ogólne.

 § 1. 1. Ogół mieszkańców z terenu Kolumny stanowi Samorząd Mieszkańców Dzielnicy.

       2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Dzielnicy brzmi: Dzielnica Kolumna.

  § 2. 1. Dzielnica Kolumna jest jednostką pomocniczą, opiniodawczo - doradczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi samorządami mieszkańców tworzą wspólnotę samorządową Gminy Łask.

       2. Dzielnica Kolumna działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, 214 poz. 1806 zwana dalej ustawą;

2) statutu Gminy Łask UCHWAŁA NR IV/23/03 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łask , zwanego dalej statutem;

3) uchwały Nr XX/182/92 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 13 lutego 1992 roku w sprawie utworzenia Samorządu Mieszkańców Dzielnicy i niniejszego Statutu.

  § 3. 1. Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Kolumna działa na obszarze szczegółowo określonym uchwałą Rady Miasta i Gminy w Łasku, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3).

       2. Mieszkańcy dzielnicy wyrażają swoją wolę, podejmując rozstrzygnięcia za pośrednictwem organów dzielnicy.

Część II

              Organizacja i zakres działania.

    § 4. 1. Organami Dzielnicy Kolumna są :

1) Rada Dzielnicy;

2) Zarząd Dzielnicy.

2. Kadencja organów dzielnicy trwa 4 lata.

  § 5. 1. Rada Dzielnicy jest organem uchwałodawczym w dzielnicy.

2. Zarząd Dzielnicy jest organem wykonawczym.

  § 6. Do kompetencji Rady Dzielnicy należy:

1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego w części  dotyczącej dzielnicy;

2) wnioskowanie we wszystkich sprawach mających istotne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy;

3) organizowanie przedsięwzięć społecznych służących poprawie warunków życia w dzielnicy;

4) prowadzenie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym dzielnicy;

5) uchwalanie najpóźniej do 15 września każdego roku wniosków do budżetu Gminy Łask;

6) ustalanie wysokości udziału mieszkańca w budowie infrastruktury dzielnicy, a także sposobu

    rozliczania udziałów przewyższających opłatę obowiązkową;

7) podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do burmistrza o wykonywanie przez dzielnicę

     niektórych zadań własnych gminy na obszarze dzielnicy;

8) reprezentowanie interesów mieszkańców dzielnicy wobec organów  Gminy Łask;

9) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla dzielnicy i jej mieszkańców;

10) wybór i odwołanie Zarządu Dzielnicy.

  § 7. Do zadań Zarządu Dzielnicy należy :

1) bieżąca realizacja uchwał i wniosków rady dzielnicy;

2) zapewnienie właściwego obiegu informacji między organami samorządowymi a mieszkańcami dzielnicy.

 Część III

Zasady i tryb wyboru organów dzielnicy.

  § 8. 1. Rada Dzielnicy składa się z 15 członków dzielnicy wybranych przez mieszkańców dzielnicy.

       2. Mieszkańcy Dzielnicy na zorganizowanym zebraniu wyborczym, w którym uczestniczy co najmniej 1/10 mieszkańców w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania wybiera spośród nieograniczonej liczby kandydatów członków Rady Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.

       3. Do wyborów Rady Dzielnicy uprawnione jest zebranie mieszkańców zwołane przez burmistrza, w terminie uzgodnionym z dotychczasowym przewodniczącym Rady Dzielnicy.

      4. Przewodniczącym zebrania jest burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

      5. Termin wyborów burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 14 dni przed dniem wyborów.

      6. Techniczno - materialną obsługę zebrania wyborczego zapewnia burmistrz.

      7. Przyjmuje się następujące zasady i sposób wyborów Rady Dzielnicy:

1) ilość kandydatów do Rady Dzielnicy jest nieograniczona;

2) kandydatów do Rady Dzielnicy zgłaszają mieszkańcy na zebraniu wyborczym;

3) w celu przeprowadzenia wyborów i ustalenia wyników wyborów powołuje się komisję skrutacyjną     

      w ilości  co najmniej 3 osób;

4) członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do Rady Dzielnicy.

       8. Po wybraniu Rady Dzielnicy pierwsze posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady Dzielnicy poprzedniej kadencji.

       9.Rada  Dzielnicy wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę na pierwszym posiedzeniu. Do czasu wyboru przewodniczącego posiedzenie prowadzi członek rady najstarszy wiekiem.

 § 9. 1.Radę Dzielnicy lub każdego jej członka może odwołać przed upływem kadencji zebranie mieszkańców zwołane przez burmistrza na uzasadniony wniosek 1/10 mieszkańców.

2. Przy odwoływaniu stosuje się odpowiednio zasady i tryb przyjęty przy  wyborze.

 § 10. Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy przeprowadza się w przypadku, gdy skład rady zmniejszy się ponad połowę w stosunku do ustawowego składu rady.

 § 11. 1. Zarząd Dzielnicy wybiera Rada Dzielnicy spośród swoich członków w głosowaniu tajnym.

       2. W skład Zarządu Dzielnicy wchodzi od 3 - 5 osób w tym:

1) przewodniczący;

2) zastępca;

3) sekretarz.

       3. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy pełni swą funkcję do czasu wyboru nowego przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

        4. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy lub jego zastępca są zobowiązani brać udział w posiedzeniach Rady Miejskiej Łasku.

 Część IV

Członkowie Rady.

  §12. Burmistrz wystawia członkom rady zaświadczenie, w którym stwierdza pełnienie funkcji członka rady.

  § 13. Mandat członka Rady Dzielnicy wygasa w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) śmierci;

3) utraty prawa wybieralności;

4) prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne.

 Część V

Tryb pracy Rady Dzielnicy.

  § 14. Rada Dzielnicy odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb.       

  § 15. Posiedzenia Rady Dzielnicy zwołuje przewodniczący Rady Dzielnicy, z zastrzeżeniem

ust. 8 w § 8.

 § 16. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się członków rady w sposób zwyczajowo przyjęty.

 § 17. Rada Dzielnicy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.

 § 18. Uchwały Rady Dzielnicy przewodniczący rady przekazuje stosownym organom Gminy Łask, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

 § 19. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu posiedzenia podpisany przez przewodniczącego i protokolanta.

 Część VI

Mienie przekazane dzielnicy i gospodarka finansowa dzielnicy.

      § 20. 1. Dzielnica zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez gminę.

       2. Dzielnica upoważniona jest do decydowania o sposobie wykorzystania mienia.

3. Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w statucie gminy.

 Część VII

Postanowienia końcowe.

 § 21. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy sprawuje Rada Miejska w Łasku.

 § 22. Zmiany w statucie dzielnicy dokonuje Rada Miejska w Łasku w drodze uchwały.