Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 we Wronowicach

OŚR.6220.7.2021                                                                                                                                                                 Łask, dn. 03.09.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania, że

  1. po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Elektrownia PV 60 Sp. z o.o. Burmistrz Łasku w dniu 03.09.2021 roku wydał decyzję zmieniającą decyzjęo środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 (obręb 0028) w miejscowości Wronowice, gmina Łask”;
  2. zmiana dotyczy powierzchni terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która ;
  3. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 09.09.2021 r., a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji;
  4. z ww. decyzją oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49;
  5. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia;
  6. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
  2. na tablicy ogłoszeńw budynku UM w Łasku,
  3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (sołectwo Wronowice).