Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW (działki nr ewid. 256/11, 257/2, 259/4 i 259/5 obręb Ostrów)

OŚR.6220.10.2021                                                                                                                                                             Łask, dn. 03.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

          Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 73 ust. 3, art. 74 ust. 3-3h, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (lokalizacja: działki nr ewid. 256/11, 257/2, 259/4 i 259/5 obręb Ostrów)

zawiadamiam, że

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w opinii z dnia 17.08.2021 r., znak: WOOŚ.4220.690.2021.IBa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 25.08.2021 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.446.2021.BM stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 13.08.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.31.2021 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  4. Burmistrz Łasku z chwilą wydania niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.
  5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie.
  6. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 09.09.2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Dokumentacja zgromadzona w sprawie o wydanie przedmiotowej decyzji znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
  • na tablicy ogłoszeń- budynek UM w Łasku,
  • na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (w sołectwie Ostrów).