Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/450/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2021 rok” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2021 rok" w Rozdziale 3 - ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY ŁASK NA ROK 2021 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "2. UDZIELANIE RODZINOM, w KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ i PRAWNEJ, a w SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE ogółem: 370.000 zł

L.p. Zadanie do zrealizowania Sposób realizacji Realizatorzy i partnerzy Wskaźniki w zł Realizacja kierunku działań określonego w Narodowym Programie Zdrowia
1. Finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie dzieciom wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzenie pomocy socjalnej w formie dożywiania rozwiązywanie problemów rodziny oraz realizacja indywidualnych planów pomocy rodzinie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. - PCPR w Łasku - ilość realizowanych programów profilaktycznych 309.000,- 2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
2. Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych, w miejsce zagrożeń i zachowań ryzykownych dofinansowanie obozów z programem terapeutycznym jako uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi, dofinansowanie i zagospodarowanie innych form spędzania czasu wolnego -Biblioteka Publiczna w Łasku - ilość programów profilaktycznych 43.200,- uniwersalna
3. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych - KPP w Łasku - ilość działań profilaktycznych, szkoleń skierowanych do właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ilość kontroli przeprowadzonych w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. 17.800,- 3.1.3 Zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na rok 2021 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/450/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r..pdf (159,03KB)