Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/451/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/310/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6037).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/451/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.pdf (265,05KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV/451/2021.docx (14,57KB)