Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/452/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Łask oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży.

§ 3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
1) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
2) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” bioodpady stanowiące odpady komunalne;
3) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) zebrane selektywnie w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 4. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 1) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości określonej w załączniku nr 1 do uchwały:
a) papier,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały na nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych w ilości do 1, 1 m 3 rocznie,
o) odpady tekstyliów i odzieży,

p) styropian opakowaniowy;


2) do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach:
a) przeterminowane leki;


3) do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej:
a) zużyte baterie;


4) w ramach objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem – odbierane będą wystawione z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) odpady wielkogabarytowe (w tym meble),

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyte opony,

e) metale (złom).


§ 5. 1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości, a nie związanych z jego normalnym użytkowaniem, koszty naprawy lub wymiany tego pojemnika obciążają właściciela nieruchomości.
§ 6. Podmiot, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych sporządza harmonogram odbioru odpadów i po zaakceptowaniu przez zamawiającego – wydruki z harmonogramem dostarcza właścicielom nieruchomości.
§ 7. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu sposobu zbierania odpadów i rodzaju zabudowy:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna/mieszana:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) papier – nie rzadziej niż raz na kwartał,

e) bio – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca;


2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1 zabudowa wielolokalowa/mieszana:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

d) papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

e) bio – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,
1 dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w dni poprzedzające pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych;3) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sezonie (maj - październik):
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) papier – nie rzadziej niż raz kwartał,

e) bio – nie rzadziej niż raz w miesiącu;


4) informacja o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” organizowanej nie rzadziej niż raz w roku zostanie podana do publicznej wiadomości właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski w Łasku poprzez ogłoszenia, Panoramę Łaską, prasę lokalną oraz stronę internetową urzędu www.lask.pl.;
5) odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się po zapełnieniu pojemników, szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w punkcie określa regulamin PSZOK.

§ 8. 1. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 2. Oddający (przekazujący) odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i sposób wskazany przez pracownika obsługi PSZOK.
3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą przyjmowane odpady komunalne segregowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
4. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w § 4 ust. 1 odpadów oraz jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują, że nie pochodzą one z nieruchomości zamieszkałej.
5. Informacja o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wykazem odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz dni i godzin jego otwarcia Burmistrz Łasku udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. 1. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14; osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr tel. 43 676 83 06, 43 676 83 07 lub elektronicznie na adres um@lask.pl. 2. W zgłoszeniu należy podać, adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
3. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć, np. dowody zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenie usług, wykonane w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której przedmiot reklamacji dotyczy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXV/311/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5940).
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/452/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną pr.pdf (229,12KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV/452/2021.docx (8,64KB)