Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/460/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu, na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/2, poł. w Łasku w obrębie 13, objętej księgą wieczystą nr SR1L/00041510/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A.
§ 2. Zakres służebności, o której mowa w §1 obejmuje: odcinek napowietrznej linii 15 kV obejmujący pas o długości ok. 58 m i szerokości ok. 6,30 m, odcinek napowietrznej linii 15 kV obejmujący pas o długości ok. 96 m i szerokości ok. 6,30 m z jednym stanowiskiem słupowym oraz odcinek napowietrznej linii 15 kV obejmujący pas o długości ok. 10 m i łącznej pow. ok. 45 m 2 z jednym stanowiskiem słupowym. Łączna powierzchnia służebności przesyłu wynosi 1016 m 2 . Przebieg służebności został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. § 3. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/460/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (416,35KB)

PDFZalacznik1 XXXIV/460/2021.pdf (267,18KB)