Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 315/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą "Budowa pomieszczenia na potrzeby integracji mieszkańców Gorczyna". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 316/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą "Sołectwo na plus". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 317/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 91 położonej w miejscowości Sięganów gm. Łask przeznaczonej dla lokalnej społeczności poprzez budowę m. in. siłowni zewnętrznej". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 318/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą "Wyposażenie nowo remontowanej kuchni w sprzęt gastronomiczny na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Teodorach". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr 319/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu działki, mieszczącej się w sołectwie Wola Łaska, która należy do Gminy Łask, w formie miejsca sportowo-rekreacyjnego". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 57.051,00 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr RT-III.3147.124.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. dotyczącym dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1 § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 57.051,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 40.612,00 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr RT-III.3147.125.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. dotyczącym dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1 § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 40.612,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 154.564,00 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr RT-III.3147.126.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. dotyczącym dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. zadania pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1 § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 154.564,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 124.091,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. dotyczącym przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 124.091,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 112.004,43 zł w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z 28 lipca 2021 r. Nr FB-I.3111.2.189.2021 w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 54.495,71 zł

2 § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 57.508,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 11. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 1.112,00 zł w związku ze zbiórką makulatury przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku w ramach kampanii ekologicznej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.112,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 12. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr ZD-I.967.12.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie podziału środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 13. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 2.880,00 zł w związku z Umową Nr CAZ 881-17/KFS/AM/21 o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne z dnia 8 lipca 2021 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia
1 § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 2.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 14. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 984,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony system nawadniający na terenie Ogrodu Różanego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 984,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 15. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 9.000,00 zł w związku z Aneksem nr 1/2021 z dnia 02.07.2021 r. do Porozumienia z dnia 03.03.2021 r. w sprawie realizacji Programu "Czyste powietrze„. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 9.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 16. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 1.093.107,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 780,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy


2 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 155,00 zł

3 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , o kwotę 8.130,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne


4 § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 4.500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


5 § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 140.000,00 zł

6 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 410,00 zł

7 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 620,00 zł

8 § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 11.700,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


9 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 7.000,00 zł

10 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 20,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych


11 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 28.000,00 zł
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


12 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 300.000,00 zł

13 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 10.000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


14 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 190.000,00 zł

15 § 0320 - Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 40.000,00 zł

16 § 0330 - Wpływy z podatku leśnego, o kwotę 5.000,00 zł

17 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 10.000,00 zł

18 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 100.000,00 zł

19 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 4.000,00 zł

20 § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej, o kwotę 32,00 zł

21 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 5.000,00 zł

22 § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, o kwotę 2.448,00 zł
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


23 § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 50.000,00 zł

24 § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 13.050,00 zł

25 § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 3.080,00 zł

26 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 670,00 zł

27 w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
28 § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 100.000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


29 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.230,00 zł

30 § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 850,00 zł

31 § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę 3.150,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność


32 § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 6.272,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


33 § 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 3.750,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi


34 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 180,00 zł
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami


35 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 6.250,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92116 - Biblioteki


36 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 31.900,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej


37 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 3.930,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 17. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 39.800,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 39.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 18. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 628.605,43 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10.000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 100.000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 252.227,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku", o kwotę 154.564,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku", o kwotę 40.612,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku", o kwotę 57.051,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 53.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach", o kwotę 20.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa altany na działce gminnej nr 100/15 w Gorczynie", o kwotę 23.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 192/1 w Woli Łaskiej", o kwotę 10.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 125.203,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku", o kwotę 3.000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.893,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 10.379,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.880,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 6.050,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych", o kwotę 6.050,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.014,43 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 984,00 zł
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 3.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 6.000,00 zł
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 17.975,00 zł
w rozdziale 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10.000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 19.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa placu zabaw w Sięganowie", o kwotę 19.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 19. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 223.000,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 28.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", o kwotę 28.000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
w grupie wydatków - Obsługa długu, o kwotę 150.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 45.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie", o kwotę 45.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 20. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75495 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 13.550,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13.550,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łasku" , kwotę 13.550,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 17.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 17.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku", kwotę 17.000,00 zł
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 20.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask", kwotę 20.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 20.000,00 zł
z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 40.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku", kwotę 40.000,00 zł
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.700,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Dotacja celowa w ramach programu ograniczania niskiej emisji ", kwotę 1.700,00 zł
do rozdziału 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 1.700,00 zł
za zadanie inwestycyjne: "Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask" , kwotę 1.700,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zielęcicach", kwotę 10.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 10.000,00 zł
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40.000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40.000,00 zł
z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 40.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie", kwotę 40.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 15.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie", kwotę 15.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie", kwotę 15.000,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.500,00 zł
do działu 500 - Handel
do rozdziału 50095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.500,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 200.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", kwotę 200.000,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 200.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach", kwotę 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 21. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok polegających na:
1 w sołectwie Wola Bałucka - przeniesieniu niewykorzystanej kwoty 1.100,00 zł w ramach wydatków bieżących z zadania "Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woli Bałuckiej" na zadanie: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Bałuckiej";
2 w sołectwie Zielęcice - zmianie klasyfikacji budżetowej oraz przeniesieniu niewykorzystanej kwoty 10.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania "Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zielęcicach " na wydatki bieżące na zadania:
3 "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielęcicach" - 2.500,00 zł

4 "Dostawa i montaż mebli ogrodowych z bali oraz stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej w Zielęcicach" - 7.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.§ 22. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w dziale 754 w rozdziale 75412 polegających na zmianie nazwy zadania z: "Dotacja celowa dla OSP w Okupie na zakup stolarki okiennej" na zadanie: "Dotacja celowa dla OSP w Okupie na zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem".
§ 23. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 1.210.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 8.634.569,61 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.097.621,67 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 475.846,42 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 24. W uchwale Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 11.300.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.578.201,33 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 8.097.621,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”;

§ 25. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 26. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 27. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 28. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 29. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr /2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/416/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/437/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21 i §22 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 30. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23 i §24 oraz w wyniku zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 199/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2021 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 31. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 33. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (2,25MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXIV/465/2021.docx (7,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV/465/2021.docx (20,67KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV/465/2021.docx (24,43KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXIV/465/2021.docx (32,82KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXIV/465/2021.docx (5,97KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXIV/465/2021.docx (11,91KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXIV/465/2021.docx (6,89KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXIV/465/2021.docx (10,43KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXIV/465/2021.docx (13,05KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXIV/465/2021.docx (11,61KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXIV/465/2021.docx (7,49KB)