Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 214/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-09-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535.) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1. 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 9.088.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy), w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Kredyt do wysokości 7.509.798,67 zł ( słownie: siedem milionów pięćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złoty 67/100) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, w celu finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych:
a) "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie" - 93.784,50 zł,

b) "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku" - 146.027,44 zł

c) "Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anieli " - 384.443,70 zł

d) "Przebudowę drogi w Kolonii Bałucz" - 3.720.545,06 zł

e) "Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Łask" - 321.395,00 zł

f) "Rewitalizację budynku kamienicy przy Pl.11 Listopada w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" - 706.566,00 zł

g) "Rewitalizację Placu Szarych Szeregów w Łasku „ - 1.385.860,00 zł

h) "Rozbudowę placówek oświatowych w Gminie Łask" - 751.176,97 zł


3. Kredyt do wysokości 1.578.201,33 zł (słownie jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden złotych 33/100) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2032.
2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2024 – 1.000.000,00 zł

2025 – 1.000.000,00 zł

2026 – 1.000.000,00 zł

2027 – 1.000.000,00 zł

2028 – 1.000.000,00 zł

2029 – 1.000.000,00 zł

2030 – 1.000.000,00 zł

2031 - 1.000.000,00 zł

2032 - 1.088.000,00 zł


§ 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 214/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-09-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021.pdf (138,63KB)