Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 226/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-09-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 47/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Łask wprowadzam następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„w sprawie sporządzania pliku JPK_VAT z deklaracją przez Gminę Łask ”;

2) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„”;

3) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zarządzenie określa zasady sporządzania „zbiorczego pliku JPK_VAT z deklaracją Gminy Łask („Gmina) w formie JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, Gmina będzie składać za okresy rozliczeniowe od 1 października 2020 r. Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad). ”;

4) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do rozliczania podatku VAT wspólnie z Gminą w ramach „zbiorczego pliku JPK_V7M zobowiązane są wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. ”;

5) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Proces sporządzania i składania „zbiorczego pliku JPK_V7M Gminy. ”;

6) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W procesie sporządzania i składania „zbiorczego” pliku JPK_V7M Gminy zaangażowane są osoby pełniące następujące funkcje: a) osoby wyznaczone w Wydziałach Urzędu do dokumentowania czynności podlegających podatkowi VAT; b) pracownik Wydziału Budżetowego Urzędu ds. rozliczeń podatku VAT; c) osoby odpowiedzialne za prawidłowość rozliczeń VAT w jednostce; d) dyrektorzy/kierownicy jednostek; e) Skarbnik Gminy; f) Burmistrz Łasku. ”;

7) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Rejestry sprzedaży i zakupów w formie elektronicznej, będące częścią ewidencyjną „elementarnego pliku JPK_V7M, sporządzone przez jednostki za poszczególne miesiące należy przekazać do Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego w Łasku wraz z „elementarnymi deklaracjami VAT w wyżej wymienionym terminie. ”;

8) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Jednostki, z wyjątkiem Urzędu, sporządzają „elementarne deklaracje VAT w systemie KSAT w module Planowanie i monitorowanie budżetu na podstawie „elementarnych plików JPK_V7M utworzonych w swoich systemach księgowych. Jednostki wprowadzają „elementarne deklaracje VAT za dany okres rozliczeniowy, a następnie wczytują utworzone pliki JPK_V7M. ”;

9) dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
„Urząd tworzy „elementarną deklarację VAT oraz ewidencje sprzedaży i zakupów w systemie KSAT w module Należności i Zobowiązania, które następnie zaimportowane są do modułu Planowanie i monitorowanie budżetu. W tym module istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia ewidencji o pozycje, których nie można wprowadzić w module Należności i Zobowiązania. ”;

10) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3:
3. Kwoty ujmowane w deklaracjach powinny obejmować wartości w groszach (bez zaokrąglania). ”;

11) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4:
4. Obowiązuje sporządzanie deklaracji zerowych. ”;

12) dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
5. Ewidencje VAT, prowadzone za okres od 1 października 2020 r., muszą zawierać dodatkowe informacje tj.: 1) w zakresie podatku należnego - w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym - konieczne jest stosowanie oznaczeń identyfikujących: a) dostawy niektórych towarów i usług za pomocą symboli od GTU_01 do GTU_13; b) stosowane procedury za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA i MPP; c) dowody sprzedaży za pomocą symboli: RO, WEW i FP; 2) w zakresie podatku naliczonego - w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym - konieczne jest stosowanie oznaczeń identyfikujących: a) rodzaj transakcji za pomocą symboli: IMP i MPP; b) dowody nabycia za pomocą symboli: VAT_RR, WEW i MK. ”;

13) dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6:
6. Jednostki są zobowiązane do przekazania w formie papierowej i elektronicznej deklaracji VAT wraz z rejestrami sprzedaży i zakupu do Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego w Łasku w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Deklaracja VAT sporządzona w formie papierowej musi być podpisana przez dyrektora/kierownika oraz wyznaczoną osobę odpowiedzialną za prawidłowość rozliczeń VAT w jednostce. ”;

14) dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7:
7. W przypadku wystąpienia transakcji objętych tzw. odwrotnym obciążeniem jednostki są zobowiązane przekazać wraz z „elementarną deklaracją VAT informację VAT-27. ”;

15) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. „Zbiorcza” deklaracja VAT i „zbiorczy” plik JPK_V7M Gminy. 1. Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego w Łasku po otrzymaniu od jednostek „elementarnych” deklaracji VAT, sporządzonych na podstawie „elementarnych” plików JPK_V7M utworzonych w systemach księgowych jednostek, sporządza w systemie KSAT w module Planowanie i monitorowanie budżetu „zbiorczą” deklarację VAT Gminy za dany okres rozliczeniowy. 2. Utworzoną „zbiorczą” deklarację VAT należy uzupełnić o wymagane dane np. kod urzędu skarbowego właściwego dla Gminy, czy też datę ukończenia oraz zaokrąglić kwoty wykazane w deklaracji do pełnych złotych, a następnie zatwierdzić. 3. Zatwierdzenie „zbiorczej” deklaracji VAT pozwala na wygenerowanie „zbiorczego” pliku JPK_V7M Gminy za dany okres rozliczeniowy. Podpisany przez osobę reprezentującą Gminę plik JPK_V7M jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym. 4. Korekta pliku JPK_V7M może obejmować: ewidencję i deklarację, ewidencję lub deklarację. Dokonując korekty pliku JPK_V7M, przesyłając plik korygujący, uwzględnia się wyłącznie tę część pliku JPK_V7M (deklaracyjną lub ewidencyjną), w której dokonywane są zmiany. ”;

16) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się schemat działań w procesie sporządzania „zbiorczego pliku JPK_VAT z deklaracją Gminy Łask w formie JPK_V7M stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. ”;

17) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 roku.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 226/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-09-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Łask.pdf (211,03KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 226/2021.docx (7,90KB)