Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 234/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-10-2021 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dowozu do punktów szczepień dla mieszkańców Gminy Łask.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.poz.1372) w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PNIK.6333.1.2021 z dnia 12.01.2021 r. zmienionej Decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr PNIK.6333.1.2021 z dnia 14.01.2021 r. , 11 .02.2021 r. oraz 01 .10.2021 r. postanawiam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dowozu do punktów szczepień dla mieszkańców Gminy Łask wprowadzam następujące zmiany:
1) uchyla się § 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Organizuje się transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ( wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłaszania potrzeb transportowych) dla: 1) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; 2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień; 2. Potrzeby transportowe do punktu szcepień przyjmowane są pod nr 43 676 83 71 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łasku. 3. Transport, o którym mowa w ust. 1 jest realizowany na obszarze Gminy Łask. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami Gminy Łask, transport może być realizowany, nie dalej niż do 20 km od granic Gminy Łask. ”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. 1. Zadania, o których mowa w § 2 realizuje Zespół Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miejskiego w Łasku i obejmują w szczególności: a) przyjmowanie zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2; b) prowadzenie rejestru osób uprawnionych do bezpłatnego przewozu do punktu szczepień i niezbędnej dokumentacji dotyczącej tych przewozów; c) ścisła współpraca z osobami dokonujacymi rejestracji w punktach szczepień, w tym w zakresie organizacji transportu dla osób, które zgłosiły bezpośrednio w punkcie szczepień wniosek o zapewnienie transportu na szczepienie; d) organizacja i koordynowanie dowozu osób uprawnionych do punktów szczepień; e) prowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej na temat szczepień we współpracy z Wydziałem Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku. 2. Zasady organizowania i dokumentowania dowozu do punktów szczepień, o którym mowa w § 2 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z dowozem do punktów szczepień określa Załacznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zespołowi Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 234/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-10-2021 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf (265,70KB)

DOCXZałącznik nr 1 234/2021.docx (7,33KB)

DOCXZałącznik nr 2 234/2021.docx (7,61KB)