Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.10.2021 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w ramach umowy na zastępstwo

Nasz znak: OOG.2110.7.2021                                   

Łask,  dnia 14 października 2021 r.

 

Urząd Miejski w Łasku, 98 - 100 Łask,
ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze:

podinspektor
 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w ramach umowy na zastępstwo
w wymiarze 1 etat

 

       Logo - znak niepełnosprawni Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami[1]                                                   

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe,  lub
 2. wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 2. obsługa komputera (pakiet MS Office), kserokopiarki;
 3. skuteczna komunikacja; sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
 4. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe administracyjne;
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny;
 3. otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. znajomość zagadnień związanych z obiegiem dokumentów w administracji publicznej;
 6. przydatne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w urzędzie administracji samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości, w tym przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział.

2. Prowadzenie spraw związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi na rzecz Gminy Łask za odszkodowaniem , w związku z podziałem nieruchomości.

3. Prowadzenie spraw związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie dróg.

4.Wprowadzanie do ewidencji gminnego zasobu nieruchomości podziałów nieruchomości.

5. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału , w tym przy przygotowywanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej,

6. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości , w tym przygotowywanie decyzji w sprawie rozgraniczenia, umorzenia postępowania ( w związku z ugodą ) oraz umorzenie postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego celem rozpatrzenia  (w przypadku gdy wznowienia granic nie można wykonać na podstawie dokumentów znajdujących  się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych),

7.Współudział w przygotowywaniu dokumentacji dla potrzeb wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. stanowisko pracy znajduje się na II piętrze w siedzibie urzędu;
 4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).;

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu wrzesień  2021 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu  w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

            Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie

www.bip.lask.pl  - praca.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7.  Pozostałe postanowienia:

1)  Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  25 października 2021 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami" osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
3) Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność  z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia  2009 r. ze zmianami. 

7)Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.

8) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

10) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno- Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

11) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 54.

 

 

                Burmistrz Łasku

              Gabriel Szkudlarek

 

[1] Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

DOCX  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w ramach umowy na zastępstwo w wymiarze 1 etat (26,80KB)