Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.10.2021 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym

Nasz znak: OOG.2110.8.2021                                    Łask,  dnia 18 października 2021 r.

 

Urząd Miejski w Łasku

98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym

w wymiarze 1 etat

 

Logo - znak niepełnosprawni

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
  4. wykształcenie wyższe ,  lub
  5. wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
  1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
  1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks podstępowania administracyjnego;
  2. znajomość statutu Gminy Łask;
  3. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
  4. doświadczenie w pracy w wykonywaniu zadań o podobnym charakterze, mile widziany staż pracy w samorządzie gminnym;
  5. znajomość zagadnień związanych z obiegiem dokumentów w administracji publicznej,
  6. rzetelność, sumienność, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie spraw w zakresie udostępniania w BIP informacji publicznej  o działalności Rady Miejskiej w Łasku.
  2. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady Dzielnica Kolumna.
  3. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem głosowania w wyborach powszechnych i referendach.
  4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
  5. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych.
  6. Obsługa sekretariatu.
  7. Pomoc w obsłudze Rady Miejskiej w Łasku.

4. Warunki pracy na stanowisku:

  1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
  2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  3. stanowisko pracy znajduje się na parterze w siedzibie urzędu;
  4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
  6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).;

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu wrzesień  2021 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.) - w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
  5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
  6. opinie lub referencje;
  7. oświadczenia o:
    • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
    • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
    • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
    • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
  8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
  9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

            Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie

www.bip.lask.pl  - praca.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

 

7. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 października 2021 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: podinspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym" osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3) Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia  2009 r. ze zmianami. 

7)Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.

8) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

10) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

11) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 60.

 

 

 

 

 

                Burmistrz Łasku

              Gabriel Szkudlarek

 

Logo - znak niepełnosprawni Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.