Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 243/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-10-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask"

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłożyć do publicznego wglądu projekt "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask".
§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu Planu, a także zbieranie uwag oraz rekomendacji.
§ 3. 1. Wersja elektroniczna projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask" wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępna na stronie oraz . 2. Opinie, uwagi oraz rekomendacje będzie można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należy przekazać do dnia 10 listopada 2021 r. na jeden z poniższych sposobów: a) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

§ 4. Czas trwania konsultacji wyznacza się od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. (składanie uwag).
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 6. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 243/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-10-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask".pdf (123,03KB)