Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 zmieniająca uchwałę Nr IX/85/2015 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Radni, z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, za udział w pracach Rady Miejskiej w Łasku i stałych komisjach rady otrzymują miesięczną dietę w wysokości 700 zł. W przypadku radnego pełniącego jedną w wymienionych funkcji określonych odpowiednio w ust. od 2 do 7 przysługuje jedna miesięczna dieta w wysokości ustalonej dla sprawowanej funkcji. ”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przewodniczący: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki, Finsnsów i Budżetu otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1300 zł . ”;

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Zastępcy Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu otrzymują miesięczną dietę w wysokości 900 zł , zastępcy pozostałych komisji rady otrzymują miesięczną dietę w wysokości 800 zł . ”;

4) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otrzymują miesięczną dietę w wysokości 800 zł . ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 zmieniająca uchwałę Nr IX/85/2015 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku.pdf (95,26KB)