Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.10.2021 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w Zespole Prawnym

Nasz znak: OOG.2110.9.2021

Łask, dnia 22 października 2021 r.

Urząd Miejski w Łasku, 98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Radca Prawny w Zespole Prawnym

w wymiarze: 1 etatu.


Logo - znak niepełnosprawni Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami[1]

 

 Wymagania niezbędne:

 1. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe prawnicze;
 2. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych i złożonym ślubowaniem zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.);
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego;
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną jednostek administracji publicznej (staż pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego (jst)  lub świadczenie pomocy prawnej na rzecz jst na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach działalności gospodarczej);

2) doświadczenie w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów umów, aktów normatywnych, pism procesowych;                                                                                                                               

3) znajomość przepisów prawa w zakresie związanym z przedmiotem działalności gminy, w tym Prawa Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulacji prawa Unii Europejskiej;

4) znajomość pakietu MS Office i aplikacji dedykowanych dla osób wykonujących zawody prawnicze oraz obsługi urządzeń biurowych;

5) mile widziana obsługa programów elektronicznego obiegu dokumentów, np. typu MDOK;

6) posiadanie następujących kompetencji: umiejętność stosowania prawa w praktyce,

umiejętność analitycznego myślenia i doradzania, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność współpracy w zespole, kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) obsługa prawna burmistrza jako organu administracji publicznej, organu podatkowego i egzekucyjnego;

2) wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych na potrzeby burmistrza, wydziałów Urzędu Miejskiego w Łasku i Rady Miejskiej w Łasku;

3) opiniowanie umów zawieranych przez gminę Łask w celu zapewnienia ich zgodności prawem;

4) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady rady;

5) sporządzanie pism procesowych, dodatkowych wyjaśnień i innych dokumentów, w postępowaniach sądowych i administracyjnych;

6) wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego burmistrza i rady w sprawach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz innymi organami w celu ochrony interesu prawnego Gminy Łask;

7) reprezentowanie Urzędu Miejskiego w Łasku jako pracodawcy przed sądami i innymi organami;

8) śledzenie zmian w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania gminy, informowanie o nich naczelników wydziałów i samodzielne stanowiska pracy w celu prawidłowego stosowania prawa, w tym udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego;

9) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Łasku.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, z zastrzeżeniem: praca w jednostce min. 60% czasu pracy wynikającego z zatrudnienia; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. praca w siedzibie urzędu, na I piętrze, budynek bez windy, praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 4. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku   w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: wrzesień 2021 r.  jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. opinie lub referencje;

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, albo biuro tłumaczeń albo bezpośrednio przez kandydata.

 1. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 2. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie www.bip.lask.pl  - praca.
 Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Zespole Prawnym w Urzędzie Miejskim w Łasku” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - nr telefonu, adres e-mail).
 2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
 3. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 5. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
 6. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
 7. W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku  z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami. 
 8. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
 9. w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 10. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 11. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
 12. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 28 lub 676 83 64.

                 Burmistrz Łasku

              Gabriel Szkudlarek

 

[1] Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


DOCX  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w Zespole Prawnym (34,28KB)