Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 252/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26-10-2021 w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. Świetlice wiejskie i domy ludowe służą w szczególności prowadzeniu działalności kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej związanej z poprawą jakości życia mieszkańców, stworzeniem miejsca spotkań, integracji i rozwoju społeczno-kulturalnego lokalnej społeczności oraz mobilizacji do ciągłego zaangażowania i zwiększenia tożsamości społecznej.
§ 2. Ze świetlic wiejskich i domów ludowych mogą korzystać:
1. osoby pełnoletnie, fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne.
2. dzieci i niepełnoletnia młodzież tylko pod opieką osoby dorosłej.

§ 3. Budynki świetlic wiejskich lub domów ludowych mogą być wykorzystywane m.in. do:
1. przeprowadzenia zebrań wiejskich zorganizowanych na wniosek Burmistrza Łasku, sołtysa, rady sołeckiej lub minimum 10 osób uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
2. organizowania szkoleń, kursów, zajęć, warsztatów, spotkań, imprez ogólnodostępnych i okolicznościowych itp.

§ 4. Zasady nieodpłatnego korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych.
1. Nieodpłatnie udostępnia się ww. obiekty na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, a także stowarzyszeń i organizacji społecznych, których działalność skierowana jest do społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zorganizowanych inicjatyw społecznych np. nieodpłatne warsztaty, szkolenia, kursy i pokazy oraz imprezy ogólnodostępne np. choinka, dzień dziecka, dzień kobiet, spotkanie wigilijne czy noworoczne itp., które nie wiążą się z pobraniem odpłatności od uczestników.
2. Nieodpłatne udostępnienie ww. pomieszczeń następuje na telefoniczne zgłoszenie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miejskiego w Łasku, a w przypadku organizacji imprezy ogólnodostępnej na wniosek jej organizatora, który powinien zawierać dane kontaktowe organizatora, wskazywać czas, miejsce i rodzaj imprezy oraz winien być złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem do Burmistrza Łasku.
3. Koszty związane ze zużyciem mediów ponosi Gmina Łask.

§ 5. Zasady odpłatnego korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych.
1. Pomieszczenia ww. obiektów udostępniane są odpłatnie na rzecz mieszkańców i innych osób oraz podmiotów zainteresowanych na organizację imprez okolicznościowych np. chrzest, komunia, wesele, konsolacja itp. oraz imprez, wiążących się z pobieraniem odpłatności od ich uczestników;
2. Odpłatne udostępnienie ww. pomieszczeń następuje na podstawie:
1) umowy najmu zawartej z osobą fizyczną lub osobą prawną stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2) umowy najmu zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Umowy najmu o których mowa w ust. 2 pkt. 1 mogą być wypełniane u sołtysa lub gospodarza obiektu i winny być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wynajmu za wyjątkiem dostarczenia umów najmu w przypadku organizacji konsolacji.
4. Umowy najmu o których mowa w ust.2 pkt. 2 sporządzane są w Urzędzie Miejskim w Łasku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
5. Wysokość opłat wynikających z odpłatnego okazjonalnego wynajmu poszczególnych świetlic wiejskich lub domów ludowych określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
6. Opłaty określone w pkt. 1 Załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia ulegają zmianie w przypadku:
1) wynajmu pomieszczeń do 4 godzin przyjmuje się 25 % stawki;
2) po uroczystości pogrzebowej przyjmuje się 25% stawki;
3) organizacji przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, jednostki pomocnicze działające na terenie danego sołectwa imprez wiążących się z pobieraniem odpłatności od uczestników imprezy pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki;
4) wynajmu pomieszczeń przez osobę zaangażowaną w prace porządkowe i remontowe danego obiektu Burmistrz Łasku po otrzymaniu pisemnej opinii od sołtysa i gospodarza obiektu może udzielić ulgi ww. opłacie do 50 % stawki.
5) złożenia wniosku przez Najemcę do Burmistrza Łasku, który w uzasadnionych przypadkach może udzielić ulgi w ww. opłacie do 90 % stawki, w szczególności opiekunowi obiektu.

§ 6. Środki uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich lub domów ludowych stanowią dochód Gminy Łask i zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie ww. obiektów w zakresie uzgodnionym z sołtysem czy radą sołecką.
§ 7. Opiekunem świetlicy wiejskiej lub domu ludowego jest sołtys lub gospodarz świetlicy wybrany przez zebranie wiejskie. Obowiązki opiekuna świetlicy wiejskiej lub domu ludowego określa Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 8. Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu najmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask.
2. Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 7/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 252/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26-10-2021 w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask.pdf (525,24KB)

DOCXZałącznik nr 1 252/2021.docx (9,94KB)

DOCXZałącznik nr 2 252/2021.docx (9,69KB)

DOCXZałącznik nr 3 252/2021.docx (7,69KB)

DOCXZałącznik nr 4 252/2021.docx (6,50KB)