Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/470/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 583,92 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 583,92 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 59.850,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 59.850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 69.060,00 zł w Żłobku Gminnym oraz w Przedszkolach Publicznych w Gminie Łask z tytułu większych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej z 7,00 zł na 9,00 zł. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
1 § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 2.000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


2 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 53.000,00 zł

3 § 0830- Wpływy z usług, o kwotę 2.700,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


4 § 0830- Wpływy z usług, o kwotę 11.360,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 5.583,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku w związku z otrzymaniem odszkodowania. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 731,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


2 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 4.609,00 zł

3 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 243,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 2.500,00 zł w związku z umową Nr D/17/2021/FO/Łask z dnia 17 czerwca 2021 r. zawartą między Fundacją Orange a Szkołą Podstawową Nr 5 w Łasku o przyznaniu i przekazaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację wybranej ścieżki edukacyjnej oraz na doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach Programu #SuperKoderzy. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
1 § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 2.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 6.052,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
1 § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 6.052,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 105.000,00 zł w związku z odwołaniem zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku z powodu pandemii, a tym samym zmniejszeniem liczby sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
1 § 0830- Wpływy z usług, o kwotę 105.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 363.256,18 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 583,92 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 15.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja budynków kamienic przy ul. Warszawskiej 2 i 2a w Łasku", o kwotę 15.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 117,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 98.000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 41.650,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.000,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 4.200,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.583,00 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.500,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.029,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.023,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 11.360,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8.500,00 zł
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.810,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.100,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 115.800,26 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask", o kwotę 39.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie", o kwotę 76.800,26 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92116 - Biblioteki
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 44.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 524.627,26 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 12.016,95 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", o kwotę 12.016,95 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 375.283,44 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", o kwotę 47.807,76 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku", o kwotę 8.148,68 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku", o kwotę 194.264,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku", o kwotę 52.312,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku", o kwotę 72.751,00 zł
w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 39.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa dróg wewnętrznych w Orchowie", o kwotę 39.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 49.300,00 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 3.700,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 21.500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 23.826,87 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej", o kwotę 23.826,87 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 4.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Budowa altany na działce gminnej nr 100/15 w Gorczynie", o kwotę 4.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 38.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 38.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Łasku", o kwotę 38.000,00 zł
z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 50.000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 40.000,00 zł
do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 10.000,00 zł
z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 10.000,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok polegających na:
1 w sołectwie Orchów - zmianie klasyfikacji budżetowej oraz przeniesieniu niewykorzystanej kwoty 38.201,01 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych w Orchowie" na zadanie " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask".
2 w sołectwie Sięganów - zmianie nazwy zadania z "Budowa placu zabaw w Sięganowie" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Sięganów". zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.§ 12. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w dziale 926 w rozdziale 92601 polegających na zmianie nazwy zadania z "Budowa placu zabaw w Sięganowie " na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Sięganów".
§ 13. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na przeniesieniu dochodów:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia
z § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwotę 2.591.434,00 zł

na § 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwotę 2.591.434,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
z § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, kwotę 29.264,00 zł

na § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, kwotę 29.264,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 14. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 8.434.569,61 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.897.621,67 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 475.846,42 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 15. W uchwale Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 11.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.578.201,33 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 7.897.621,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”;

§ 16. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 17. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 18. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 19. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr /2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/416/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/437/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 20. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13 i §14 oraz w wyniku zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 229/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2021 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 21. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXV/470/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (4,68MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXV/470/2021.docx (24,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXV/470/2021.docx (11,65KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXV/470/2021.docx (32,93KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXV/470/2021.docx (5,93KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXV/470/2021.docx (10,26KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXV/470/2021.docx (6,94KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXV/470/2021.docx (10,46KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXV/470/2021.docx (13,11KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXV/470/2021.docx (11,75KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXV/470/2021.docx (7,85KB)