Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-12-2018 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową Żłobek Gminny w Łasku z siedzibą w Łasku przy ul. Narutowicza 11A, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łask, zwaną dalej "Żłobkiem". § 2. Nadaje się Żłobkowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Rozpoczęcie działalności Żłobka nastąpi z dniem 1 lutego 2019 roku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-12-2018 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu.pdf (208,01KB)

DOCXZałącznik nr III/12/2018.docx (11,88KB)