Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/472/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b i 4, oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 36,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w § 2 ust. 1, to jest 72,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dla części niezamieszkałej ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
1) pojemnik o pojemności 120 l - 24,94 zł;
2) pojemnik o pojemności 140 l - 29,09 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 49,88 zł;
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 228,61 zł.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, dla części niezamieszkałej stawka opłaty podwyższonej za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynosi dwukrotność stawki za pojemnik o określonej pojemności, o której mowa w § 2 ust. 3 to jest:
1) pojemnik o pojemności 120 l - 49,88 zł;
2) pojemnik o pojemności 140 l - 58,18 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 99,76 zł;
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 457,22 zł.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub w ust. 2. 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dla części niezamieszkałej stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3 lub w ust. 4.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 160,00 zł za rok. 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 1, to jest 320,00 zł za rok.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/365/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 958).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXV/472/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf (128,48KB)